Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα καλωδίων, βάση ΕΛΟΤ HD 384

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ένα άρθρο του Κου Σαρρή, το οποίο δημοσιεύτηκε στο 

 

electrologos.gr και σας το μεταφέρω αυτούσιο μιας και είναι πολύ χρήσιμο... 

 

Στις μελέτες, στις κατασκευές, στις επισκευές αλλά και στους ελέγχους των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, το ερώτημα σχετικά με το πόσο ρεύμα επιτρέπεται να περνά από ένα καλώδιο προκύπτει συχνά για τους εμπλεκόμενους με τα θέματα αυτά.

Μια λανθασμένη απάντηση στο ερώτημα αυτό μπορεί να έχει ακριβά έως καταστροφικά αποτελέσματα.

Μην ξεχνάμε ότι οι προσπάθειες όλων όσων ασχολούνται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ήταν, είναι και θα είναι να μειώνονται τα ρίσκα και οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την χρήση του ηλεκτρισμού στο ελάχιστο δυνατό.

Επομένως η σωστή απάντηση στο παραπάνω ερώτημα είναι ανάγκη και καθήκον για όλους τους υπεύθυνους ηλεκτρολόγους.

Πρέπει λοιπόν οι ηλεκτρολόγοι όλων των βαθμίδων να είναι ενημερωμένοι με βάση τις ισχύουσες τεχνικές και νομικές απαιτήσεις και για το θέμα του προσδιορισμού του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος σε κάθε ηλεκτρική γραμμή που μελετούν, εγκαθιστούν, ελέγχουν.

Εδώ και αρκετά χρόνια, το Ε.Ι.Α.Χ.(Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού) κάνει συντονισμένες προσπάθειες για την καλύτερη ενημέρωση των Ελλήνων ηλεκτρολόγων όλων των βαθμίδων σχετικά με την καλύτερη αξιοποίηση του χαλκού στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει μια σειρά θεμάτων τα οποία άπτονται της πρόσφατης ηλεκτρολογικής νομοθεσίας αλλά και του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, το οποίο όπως είναι γνωστό έχει αντικαταστήσει τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) από το 2004.

Ένα από τα θέματα της ενημέρωσης του Ε.Ι.Α.Χ. αφορά τον προσδιορισμό για τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα στα καλώδια με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, και θα αναπτυχτεί στο άρθρο αυτό στη συνέχεια.

Μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα καλωδίων με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Είναι πλέον σαφές ότι ο σωστός προσδιορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος σε κάθε ηλεκτρική γραμμή εγγυάται την ασφαλή λειτουργία της, τη νομιμότητά της σε περίπτωση ελέγχου αλλά και την αποδοτική αξιοποίησή της. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ορίζει έναν νέο τρόπο προσδιορισμού (σε σύγκριση με τον ΚΕΗΕ) για τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα των καλωδίων, με βάση:

- τον τρόπο εγκατάστασης των καλωδίων

- το είδος της μόνωσής τους

- το πλήθος των φορτιζόμενων αγωγών

- το υλικό των αγωγών

- τη θερμοκρασία περιβάλλοντος της εγκατάστασής τους.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, το Πρότυπο ορίζει το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα που θα μπορεί να διέρχεται ακίνδυνα από το καλώδιο ή τα καλώδια μια ηλεκτρικής γραμμής.

Όλα αυτά αναφέρονται και προκύπτουν από το άρθρο 523.8 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά ο προσδιορισμός του μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος των ηλεκτρικών γραμμών βάσει πινάκων.

Οι πίνακες αυτοί είναι συνολικά 13 και μπορούν να διαχωριστούν σε τρεις ομάδες:

 • Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τους πίνακες που αφορούν χωνευτές (εντοιχισμένες) και επίτοιχες ηλεκτρικές γραμμές.
 • Η δεύτερη ομάδα περιέχει τους πίνακες που αφορούν ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια στον αέρα.
 • Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τους πίνακες που αφορούν ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια τοποθετημένα μέσα στο έδαφος.

Ένα απλό πρακτικό παράδειγμα για χρήση πινάκων του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ακολουθεί στην συνέχεια.

Καλώδιο γυμνό, 3 αγωγών διατομής 1,5mm2 (μονοφασική εγκατάσταση, φορτιζόμενοι αγωγοί 2), με υλικό αγωγών από χαλκό, με μόνωση PVC, σε επίτοιχη τοποθέτηση σε όλο το μήκος του, πρέπει να τροφοδοτήσει τρεις ρευματοδότες. Πόσο είναι το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για το καλώδιο αυτό;

Θέτοντας στον πίνακα 52-Κ1 του Προτύπου τις παραμέτρους, προκύπτει μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για το καλώδιο αυτό 19 Α.

Οι παράμετροι αυτοί τίθενται με μια σειρά τεσσάρων βημάτων, που είναι τα εξής:

1ο βήμα: Ορισμός διατομής.

2ο βήμα: Πλήθος φορτιζόμενων αγωγών και ταυτόχρονη επιλογή υλικού μόνωσης.

3ο βήμα: Επιλογή του είδους του καλωδίου και ταυτόχρονα επιλογή του τρόπου εγκατάστασης.

4ο βήμα: Ορισμός της στήλης μέγιστου επιτρεπόμενου ρεύματος.

Aν ο τρόπος εγκατάστασης ήταν διαφορετικός, αν για παράδειγμα το ίδιο καλώδιο ήταν σε εντοιχισμένο σωλήνα, πόσο θα ήταν το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα;

Με βάση τα 4 βήματα που περιγράφηκαν για τον προσδιορισμό, θέτοντας πάλι στον πίνακα 52-Κ1 του προτύπου τις νέες παραμέτρους, προκύπτει μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για το καλώδιο 13,5 Α.

Τα μέγιστα αυτά ρεύματα ισχύουν για θερμοκρασία περιβάλλοντος έως 30οC. Πόσο θα επηρεαστούν τα ρεύματα αυτά αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος φθάνει τους 45οC; Τότε θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο πίνακας 52-Δ1 του Προτύπου.

Με βάση τον πίνακα αυτόν προκύπτει ο συντελεστής 0,79. Επομένως, το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα των 19 Α μειώνεται στα 15,01 Α και το ρεύμα των 13,5 Α στα 10,66 Α.

Αντίστοιχη μεθοδολογία πρέπει να χρησιμοποιείται και για ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια στον αέρα και για ηλεκτρικές γραμμές με καλώδια τοποθετημένα μέσα στο έδαφος με χρήση των αντίστοιχων πινάκων του Προτύπου.

Οι πίνακες λοιπόν του άρθρου 523.8 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 είναι τα βασικά εργαλεία για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων στα καλώδια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων για τις όλες τις εγκαταστάσεις (άρα πεδίο εφαρμογής) που πρέπει να εφαρμόζεται το πρότυπο.

Για την ευκολότερη και ταχύτερη χρήση των πινάκων αυτών το Ε.Ι.Α.Χ. έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα υπολογισμού το οποίο παρουσιάζεται αμέσως παρακάτω.

Πρόγραμμα υπολογισμού των Μέγιστων Επιτρεπόμενων Ρευμάτων (ΜΕΡ) για καλώδια από χαλκό

Είναι μια απλή και εύκολη εφαρμογή που απευθύνεται στους ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων. Έχει αναπτυχθεί σε υπολογιστικά φύλλα συμβατά με το MS Excel 97 ή νεότερο. Όπως έχει αναφερθεί, η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των 13 πινάκων του άρθρου 523.8 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Για κάθε μια από τις τρεις κύριες κατηγορίες εγκατάστασης γραμμών του Προτύπου (χωνευτές και επίτοιχες γραμμές, γραμμές με καλώδια στον αέρα, γραμμές με καλώδια στο έδαφος) υπάρχει ένα ξεχωριστό αρχείο για τον υπολογισμό των μέγιστων ρευμάτων.

Οι υπολογισμοί ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές του προτύπου. Οι μεταβλητές που ορίζουν οι χρήστες σύμφωνα με τις ανάγκες τους για τον υπολογισμό των ΜΕΡ, καταχωρούνται στα αντίστοιχα πεδία του προγράμματος και αυτόματα προκύπτουν τα αποτελέσματα.

Ταυτόχρονα, όπου προβλέπεται, μπορούν να εφαρμοστούν οι συντελεστές διόρθωσης ανάλογα με τις συνθήκες που επιβάλλουν την προσαρμογή του μέγιστου επιτρεπομένου ρεύματος (θερμοκρασία, ομαδοποίηση, είδος καλωδίου, συνθήκες εδάφους κλπ.), με βάση πάντα τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Επισημάνσεις για τα υπολογιστικά φύλλα

- Η εφαρμογή αυτή είναι ένα βοήθημα για την ευκολότερη και ταχύτερη αξιοποίηση των πινάκων του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τον υπολογισμό των μέγιστων επιτρεπομένων ρευμάτων καλωδίων από χαλκό του άρθρου 523.8 του προτύπου.

- Το βοήθημα αυτό δεν υποκαθιστά το παραπάνω Πρότυπο, το οποίο πρέπει να είναι πάντα το έγγραφο αναφοράς. Σε περίπτωση τροποποίησης, αλλαγής ή κατάργησης του Προτύπου δεν είναι εγγυημένη η έγκαιρη επικαιροποίηση του βοηθήματος αυτού.

- Στους υπολογισμούς αυτούς δεν λαμβάνεται υπόψη η πτώση τάσης. Αυτή θα πρέπει να υπολογίζεται ξεχωριστά με βάση τα στοιχεία της γραμμής, όπου κρίνεται απαραίτητη.

Συμπερασματικά

Ένα παλιό ρητό του λαού μας λέει περιφραστικά ότι η πρόληψη κοστίζει πάντα λιγότερο από τη θεραπεία. Επομένως ο έγκαιρος υπολογισμός των μέγιστων επιτρεπόμενων ρευμάτων μπορεί να αποτρέψει κινδύνους, προβλήματα, έξοδα και άλλες δυσάρεστες καταστάσεις.

Το πρόγραμμα αυτό είναι διαθέσιμο στο site του Ε.Ι.Α.Χ. στη σελίδα για τις ηλεκτρικές γραμμές, στο http://copperalliance.eu/gr/applications/electrical-systems

Εκτός από αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν στο site του Ε.Ι.Α.Χ. και άλλα θέματα τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα στους ηλεκτρολόγους όπως:

- Βασικές απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 για τις ηλεκτρικές γραμμές.

Το θέμα αυτό απευθύνεται στους ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων. Περιλαμβάνει τη νομοθεσία που αφορά την αντικατάσταση του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) από το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και το πώς η αντικατάσταση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων απαιτήσεων για τις ηλεκτρικές γραμμές.

Περιλαμβάνονται επίσης οι απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 (οι οποίες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την επιλογή και την εγκατάσταση των ηλεκτρικών γραμμών), οι τρόποι εγκατάστασης των ηλεκτρικών γραμμών, οι απαιτήσεις για ηλεκτρικές γραμμές στο δάπεδο, οι απαιτήσεις για τα πλακέ καλώδια, οι ελάχιστες επιτρεπόμενες διατομές και η ελάχιστη επιτρεπτή πτώση τάσεως στις ηλεκτρικές γραμμές.

 - Χρωματισμοί καλωδίων με βάση το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2.

Το θέμα αυτό απευθύνεται επίσης στους ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων. Περιλαμβάνει τη νομοθεσία που αφορά το πώς ορίστηκε ότι οι χρωματισμοί των καλωδίων χαμηλής τάσης θα πρέπει να είναι σύμφωνα με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 308 S2. Περιλαμβάνει επίσης πίνακα με τους ισχύοντες χρωματισμούς καλωδίων και περιγράφει τις αλλαγές που προκύπτουν.

Το Ε.Ι.Α.Χ. πιστεύει ότι προσπαθώντας όλοι μαζί αλλά και ο καθένας ξεχωριστά όλοι όσοι εμπλέκονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, μπορούμε να έχουμε ασφαλέστερη, νομότυπη, καλύτερη και αποδοτικότερη χρήση του ηλεκτρισμού, και στην προσπάθεια αυτή συμμετέχει ενεργά και με συνέπεια.

Παράδειγμα λανθασμένου υπολογισμού από την πράξη

Σε σούπερ μάρκετ, πραγματογνώμονας ασφαλιστικής εταιρείας κάνει ελέγχους για την ασφάλιση του καταστήματος, και στους ελέγχους αυτούς περιλαμβάνεται βέβαια και η ηλεκτρική εγκατάσταση.

Για την τροφοδοσία τεσσάρων τριφασικών ψυκτικών μηχανημάτων στην αυλή έχουν εγκατασταθεί σε σωλήνα 4 καλώδια ΝΥΜ 5 χ 2,5 mm2, τα οποία ασφαλίζονται με μικροαυτομάτους C16A.

Ο πραγματογνώμονας επισημαίνει απόκλιση με βάση το άρθρο 523.8 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπόμενα ρεύματα, άρα και για την προστασία από υπερένταση των καλωδίων αυτών.

Ελέγχοντας με βάση το πρόγραμμα υπολογισμού (πίνακας 52-Κ1), διαπιστώνεται ότι λόγω αυξημένης θερμοκρασίας εξωτερικού περιβάλλοντος (40oC, πίνακας 52-Δ1) και λόγω του συντελεστή ομαδοποίησης (πίνακας 52-Ε1), το μέγιστο επιτρεπόμενο ρεύμα για τα καλώδια αυτά ορίζεται στα 11,03 Α.

Επομένως, η ασφάλιση με μικροαυτομάτους C16A δεν είναι σωστή, ο πραγματογνώμονας έχει δίκιο, η εγκατάσταση κρίνεται παράτυπη και επικίνδυνη, και ο ηλεκτρολόγος πρέπει να κάνει αλλαγές είτε μικροαυτομάτων είτε των καλωδίων.

Γιώργος Σαρρής

Ηλεκτρολόγος μηχανικός Τ.Ε.

Επιστημονικός σύμβουλος Ε.Ι.Α.Χ. σε θέματα Ηλεκτρολογίας

Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΚΝΧ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας