Γεννήτριες Η/Ζ

Γεννήτριες …Τι μπορεί να προκληθεί με κακή χρήση των εφεδρικών μέσων ΗΖ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος ή Γεννήτρια);