Τα νέα πρότυπα κατασκευής και εγκατάστασης ανελκυστήρων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ένα άρθρο αρκετά χρήσιμο στον τομέα των εγκαταστάσεων ανελκυστήρων

Άρθρο που αναρτήθηκε στη σελίδα electrologos.gr και είναι του Κου Μαμμωνά* και κάθε επαγγελματίας ή τεχνική εταιρεία του κλάδου  ανελκυστήρων πρέπει να γνωρίζει, διότι αφορά νέα πρότυπα τα οποία ισχύουν από το Σεπτέμβρη του 2017...

Τα νέα πρότυπα ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 που έχουν τεθεί σε εφαρμογή από την 1η  Σεπτεμβρίου 2017, μεταβάλλουν πολλές παραμέτρους σε ό,τι αφορά την κατασκευή και την εγκατάσταση των ανελκυστήρων. Ο κ. Παύλος Μαμμωνάς αποκωδικοποίησε, για τον «Ηλεκτρολόγο», τα σημαντικότερα σημεία των αλλαγών και μας τα παρουσιάζει.

Κάθε νέος ανελκυστήρας που εγκαθίσταται σε κτίριο με άδεια οικοδομής, υπόκειται στις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και των προτύπων του ΕΛΟΤ. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις προδιαγραφές ασφαλείας, καθώς και τις απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται για την κατασκευή και την εγκατάσταση, ηλεκτρομηχανικών και ηλεκτρουδραυλικών ανελκυστήρων.

Μέχρι πρότινος ήταν σε ισχύ τα πρότυπα ΕΝ 81.1 – 2 / 2010. Από την 01-09-2017 τα πρότυπα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα νέα πρότυπα 81-20 & 81-50. Έτσι, κάθε νέος ανελκυστήρας που εγκαθίσταται από 1 Σεπτεμβρίου 2017 θα πρέπει να συμμορφώνεται ως προς την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση με τα ως άνω πρότυπα.

Παρακάτω θα αναφέρουμε επιγραμματικά τις κυριότερες επισημάνσεις και αλλαγές του νέου προτύπου 81-20 (στο οποίο ενσωματώνονται πλέον και οι ηλεκτρομηχανικοί ανελκυστήρες και οι ηλεκτρουδραυλικοί) σε σχέση με τα παλιά πρότυπα, με ένα απλό και κωδικοποιημένο τρόπο, οποίος προφανώς δεν μπορεί να αντικαταστήσει ή να αποδώσει πλήρως το περιεχόμενο των 330 σελίδων των δύο νέων προτύπων ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50.

Γενικές παρατηρήσεις-παραδοχές

 • Καθορίζει ρητά ότι το μέσο βάρος ενός ανθρώπου είναι 75 kgr (κιλά).
 • Αναφέρεται ρητά στις διαπραγματεύσεις μεταξύ εγκαταστάτη και ιδιοκτήτη του έργου όσον αφορά την προβλεπόμενη χρήση του ανελκυστήρα (ατόμων ή φορτίων ή φορτίων με συνοδεία ατόμων).
 • Η υπευθυνότητα για τον εξαερισμό του φρεατίου, πρέπει να είναι σύμφωνα με τους εθνικούς οικοδομικούς κανονισμούς, βαρύνει τον κατασκευαστή του κτιρίου με τις υποδείξεις/πληροφορίες του εγκαταστάτη.

Απαιτήσεις ασφαλείας ή/και μέτρα προστασίας

Οι απαιτήσεις ασφαλείας και τα μέτρα προστασίας που προτείνουν τα νέα πρότυπα συνοψίζονται επιγραμματικά παρακάτω:

-          Επιτρέπεται τώρα στο φρεάτιο πυροσβεστήρας υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

-          Γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη ποσότητα φωτισμού (σε lux) ενδιάμεσα στο φρεάτιο και στα μηχανοστάσια - τροχαλιοστάσια.

-          Όλες οι γυάλινες επιφάνειες πρέπει να είναι από πολυστρωματικό γυαλί.

-          Νέες απαιτήσεις για μεγαλύτερη αντοχή στα τοιχώματα, τις πόρτες και το δάπεδο  του φρεατίου.

-          Επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις να υπάρχει πρόσβαση σε χώρους εργασίας (μηχανοστάσια, τροχαλιοστάσια κ.λπ.) από ιδιωτικούς χώρους.

-          Όπου υπάρχουν προσιτοί χώροι κάτω από τον πυθμένα του φρεατίου θα πρέπει να υπάρχει διάταξη αρπάγης στο αντίβαρο. (Απαλείφεται η δυνατότητα στερεού προβλήτα που είχε το παλαιό πρότυπο).

-          Το προστατευτικό του αντίβαρου ξεκινά από 0,3 μ. έως ελάχιστο 2 μ από το δάπεδο (αντί 2,5 μ που ήταν πριν).

-          Τοποθέτηση κομβιοδόχου συντήρησης στο κάτω μέρος του φρεατίου παρόμοιος με αυτόν που τοποθετείται στην οροφή του θαλάμου.

-          Ηχητικό και φωτεινό σήμα κάτω από το θάλαμο κατά την κίνηση στη συντήρηση.

-          Θύρες φρέατος και θύρες θαλάμου κατασκευασμένες με απαιτήσεις υψηλότερων μηχανικών αντοχών και πυροπροστασία όπου απαιτείται.

-          Προβλέπεται ότι αν ο ανελκυστήρας σταματήσει για οποιονδήποτε λόγο στη ζώνη απασφάλισης, τόσο η θύρα του θαλάμου όσο και η θύρα του φρεατίου πρέπει να ανοίξει είτε από το εσωτερικό του θαλάμου είτε εξωτερικά του ορόφου με μια δύναμη όχι μεγαλύτερη των 300 Ν.

-          Η κατώτερη θύρα του φρεατίου πρέπει να μπορεί να ανοίγει από το κάτω μέρος του πυθμένα με την χρήση κάποιου συρματόσχοινου.

-          Τα εσωτερικά διακοσμητικά στοιχεία του θαλάμου πρέπει να είναι περιορισμένης ευφλεκτότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 13501-1

-          Απαιτούνται ισχυρότερα τοιχώματα θαλάμου και ισχυρότερη ποδιά θαλάμου.

-          Όλοι οι θάλαμοι των ανελκυστήρων στο άνω μέρος τους θα έχουν προστατευτικό τοίχωμα το λιγότερο 0,10 μ. ανεξάρτητα από τα κενά που υπάρχουν.

-          Η ένταση φωτισμού θαλάμου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 50 lux στις διατάξεις ελέγχου και 1μ. πάνω από το δάπεδο αλλά και σε οποιοδήποτε σημείο που βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 100mm από οποιοδήποτε τοίχωμα.

-          Η αντοχή και τα χαρακτηριστικά των συρματόσχοινων πρέπει να είναι σύμφωνα με το ΕΝ 12385-5.

-          Στις συνδέσεις των συρματόσχοινων απαγορεύονται οι χυτοί σύνδεσμοι, οι κρίκοι σύνδεσης και άλλα ισοδύναμα συστήματα. Επιτρέπονται οι αυτοπεδούμενοι σφηνοειδείς κώνοι, θηλιές ενισχυμένες με ροδάντζες και με κυρτωμένες απολήξεις.

-          Για ονομαστικές ταχύτητες κίνησης που δεν υπερβαίνουν τα 3,0 m/s  μπορούν να χρησιμοποιούνται μέσα όπως αλυσίδες, συρματόσχοινα ή ιμάντες.

-          Για ονομαστικές ταχύτητες κίνησης που υπερβαίνουν τα 3,0 m/s πρέπει να παρέχονται μέσα αντιστάθμισης.

-          Η δοκιμή αρπάγης για ακαριαία πέδηση γίνεται με την ονομαστική ταχύτητα και το ονομαστικό φορτίο, καθώς και με την ονομαστική ταχύτητα και με το 125% του ονομαστικού φορτίου όταν πρόκειται για ηλεκτρουδραυλικούς ανελκυστήρες.

-          Καταργείται η αρπάγη ακαριαίας πέδησης με απόσβεση.

-          Για να διασφαλίζεται η ενεργοποίηση του περιοριστήρα ταχύτητας προτού επιτευχθεί επικίνδυνη ταχύτητα, η μέγιστη απόσταση μεταξύ των σημείων ενεργοποίησης στον περιοριστήρα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250mm σε σχέση με την κίνηση του συρματόσχοινου του περιοριστήρα.

-          Οι βαλβίδες θραύσης και οι μειωτήρες (περιοριστήρες παροχής) πρέπει να είναι προσβάσιμοι για ρύθμιση και επιθεώρηση απευθείας από την οροφή του θαλάμου ή τον πυθμένα του φρεατίου.

-          Καταργούνται οι οδηγοί που κατασκευάζονται για χαμηλές ταχύτητες με άλλες μεθόδους εκτός από ψυχρή ή μηχανική κατεργασία (εξελασμένος χάλυβας ή μηχανικά κατεργασμένες επιφάνειες τριβής).

-          Όταν η θερμοκρασία του υδραυλικού συστήματος ή/και του λαδιού υπερβούν τα επιτρεπτά όρια, ο θάλαμος θα πρέπει να ακινητοποιείται στην κατώτερη στάση. Η επαναφορά του συστήματος θα γίνεται αυτόματα, όταν η θερμοκρασία του συστήματος επανέλθει σε κανονικά επίπεδα.

-          Οι ρευματοδότες πλέον, είναι αποκλειστικά τύπου 2Ρ+ΡΕ (σούκο).

-          Η γείωση προστασίας θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το HD 60364-4-41/2007.

-          Εισάγεται η δυνατότητα χρήσης προγραμματιζόμενων ηλεκτρονικών συστημάτων (λογισμικού) σε εφαρμογές που σχετίζονται με την ασφάλεια των ανελκυστήρων (PESSRAL).

-          Απαγορεύεται πλέον η χρήση κομβίου STOP εντός του θαλάμου.

-          Τοποθέτηση σκάλας αναρρίχησης για πρόσβαση στην κάτω απόληξη φρεατίου.

Πληροφορίες για τη χρήση

Το εγχειρίδιο οδηγιών πρέπει να είναι σύμφωνο με το ΕΝ 13015. Παράλληλα πρέπει να υπάρχουν οδηγίες για την ενημέρωση του βιβλίου καταγραφής, αναλυτικές οδηγίες για την χρήση του κλειδιού απασφάλισης κλειδαριών έκτακτης ανάγκης και τέλος λεπτομερείς οδηγίες για την επιχείρηση απεγκλωβισμού.

Με μια ανάγνωση στα παραπάνω, εύκολα διαπιστώνει κάποιος ότι τα νέα πρότυπα των ανελκυστήρων ΕΝ 81-20 και ΕΝ 81-50 δημιουργήθηκαν με στόχο την καλύτερη λειτουργία των ανελκυστήρων και τη μεγαλύτερη ασφάλεια των πολιτών-επιβατών.     

Το γεγονός σε συνδυασμό με  τη σωστή και επιμελή συντήρηση των ανελκυστήρων από το διμελές κινητό συνεργείο, όπως ορίζεται άλλωστε και από την Ελληνική Νομοθεσία, θα συντελέσουν σίγουρα στην ομαλή λειτουργία των ανελκυστήρων, καθώς και στην αποφυγή ατυχημάτων ή ακόμα και δυστυχημάτων.

Ο κ. Παύλος Εμ. Μαμμωνάς είναι μέλος του ΔΣ της ΠΟΒΕΣΑ

Πηγή: electrologos.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

 1. Δημοφιλή άρθρα

Το video της εβδομάδας