Συνημίτονο-τι είναι-πως βελτιώνεται

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(4 ψήφοι)

Τι είναι η βελτίωση του συνημιτόνου σε μία ηλεκτρική εγκατάσταση;

Στην παράγραφο 3.1 ια), στο άρθρο 8 του Κ.ΕΝ.Α.Κ. (Φ.Ε.Κ. Β 407/9.4.2010) διαβάζουμε:

Σε όλα τα κτήρια του τριτογενούς τομέα απαιτείται η εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης της άεργης ισχύος των ηλεκτρικών τους καταναλώσεων, για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τους (συνφ) σε επίπεδο κατ' ελάχιστο: 0.95

Θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε όσο γίνεται πιο απλά τις δύο αυτές έννοιες δηλ. άεργος ισχύς και συντελεστής ισχύος.

Λίγη θεωρία από την ηλεκτροτεχνία

Μία ηλεκτρική εγκατάσταση απορροφά ηλεκτρική ισχύ από το δίκτυο της ΔΕΗ. Η απορροφούμενη ισχύς αποτελείται από δύο συνιστώσες:

 • την πραγματική ισχύ (P) που την μετράμε σε W
 • την άεργο ισχύ (Q) που την μετράμε σε VAr

Οι δύο αυτές ισχείς παριστάνονται σαν οι κάθετες πλευρές ενός ορθογωνίου τριγώνου όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα. Η συνισταμένη των δύο αυτών πλευρών είναι η φαινόμενη ισχύς (S) που την μετράμε σε VA.

sinimitono1

Ηλεκτρικές συσκευές που απορροφούν μόνο πραγματική ισχύ

Πραγματική ισχύ απορροφούν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε άλλη μορφή ενέργειας.
Οι συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια απευθείας σε θερμική δεν απορροφούν Άεργο ισχύ. Τέτοιες συσκευές είναι:

 • θερμαντήρας νερού
 • ηλεκτρικές εστίες
 • ηλεκτρικός φούρνος
 • λαμπτήρες πυράκτωσης

Ηλεκτρικές συσκευές που απορροφούν πραγματική και άεργο ισχύ:

Άεργο ισχύ απορροφούν οι συσκευές που μετατρέπουν την ηλεκτρική ενέργεια σε μηχανική και συνεπώς περιέχουν ηλεκτρικούς κινητήρες.
Στις συσκευές αυτές η άεργος ισχύς χρησιμοποιείται για τη δημιουργία του μαγνητικού πεδίου στο εσωτερικό του κινητήρα. Τέτοιες συσκευές είναι:

 • ηλεκτρική σκούπα
 • κλιματιστικό (=αντλία θερμότητας)
 • μίξερ κλπ.

Πραγματικό και άεργο ρεύμα (Ι)

Η κάθε μία από τις δύο παραπάνω ηλεκτρικές ισχείς μεταφέρεται με τη βοήθεια του αντίστοιχου ηλεκτρικού ρεύματος (Ι) που το μετράμε σε A.
Έτσι το ηλεκτρικό ρεύμα (Ι) που απορροφά μία ηλεκτρική συσκευή αναλύεται σε I πραγματικό και Ι άεργο.
Για τα δύο αυτά ρεύματα ισχύει το ίδιο τρίγωνο με τις ισχείς. Το ρεύμα που μετράμε με το Α-μετρο είναι πάντα το συνολικό ρεύμα δηλ. η υποτείνουσα του τριγώνου.
Στα παρακάτω παραδείγματα θα χρησιμοποιήσω δύα οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Η πρώτη είναι η ηλεκτρική σκούπα που διαθέτει έναν ηλεκτρικό κινητήρα. Η δεύτερη είναι το μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας.
Για λόγους άμεση σύγκρισης, αμφότερες οι συσκευές έχουν πραγματική ισχύ 1840 W.

Παράδειγμα 1: Ηλεκτρική σκούπα με πραγματική ισχύ 1.840W

synimitono2

Ηλεκτρική σκούπα με πραγματική ισχύ 1840W

Βασικοί υπολογισμοί

 • Η ηλεκτρική σκούπα απορροφά, Ιπραγματικό = 8Α και Ιάεργο = 6Α.
 • ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Αν με ένα Α-μετρο μετρούσαμε το ρεύμα που απορροφά η σκούπα θα διαβάζαμε I = √ (8² + 6²) = 10 A
 • Από το τρίγωνο βρίσκουμε τη γωνία φ που σχηματίζει το Ιπραγματικό με την υποτείνουσα. εφφ = 6/8 = 0,75 και
 • με το κομπιουτεράκι βρίσκουμε = 36 ° και κατόπιν συν(36°) = 0,80.
 • άρα το συνημίτονο (ή συντελεστής ισχύος) της ηλεκτρικής σκούπας είναι 0,80

Υπολογισμοί ισχύος, ενέργειας

 • Η πραγματική ισχύς είναι P = 8.00A×230V = 1.840 W = 1,84 kW
 • Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγουμε και με τον τύπο P = U×I×συνφ = 10×230×080 = 1.840 W
 • Η άεργος ισχύς είναι Q = 6×230 = 1.380 VAR
 • Ο μετρητής της ΔΕΗ σε μία ώρα (1h) θα γράψει E = P×t = 1,84kW×1h = 1,84 kWh
 • Αν η ΔΕΗ χρεώνει 0,1 €/kWh, θα πληρώσουμε (όταν θα έλθει ο λογαριασμός) 1,84×0,1 = 0,184 €

Παράδειγμα 2: Ηλεκτρική εστία με πραγματική ισχύ 1.840W

synimitono3

Ηλεκτρική εστία με πραγματική ισχύ 1.840W

Αν επαναλάβουμε τους παραπάνω υπολογισμούς για την ηλεκτρική εστία που απορροφά Ιπραγματικό = 8A και Ι άεργο = 0Α θα καταλήξουμε:

 • φ = 0 °
 • συνφ = 1,00
 • P = 8,00A×230V = 1.840 W = 1,84 kW
 • Ο μετρητής της ΔΕΗ σε μία ώρα (1h) θα γράψει E = P×t = 1,84kW×1h = 1,84 kWh
 • θα πληρώσουμε στη ΔΕΗ (όταν θα έλθει ο λογαριασμός) 1,84×0,1 = 0,184 €

Συμπέρασμα για τους οικιακούς καταναλωτές

synimitono4
Ο οικιακός μετρητής της ΔΕΗ μετρά μόνο την πραγματική ισχύ.

1. Αμφότερες οι συσκευές καταναλώνουν την ίδια πραγματική ενέργεια και θα πληρώσουμε τα ίδια ΕΥΡΩ για ίδιο χρόνο λειτουργίας.
2. Η διαφορά είναι ότι η σκούπα απορροφά 10Α ενώ η ηλεκτρική εστία 8Α. Τα επιπλέον 2Α της ηλεκτρικής σκούπας επιβαρύνουν το ηλεκτρικό δίκτυο της ΔΕΗ (και το δικό μας) χωρίς η ΔΕΗ να αποζημιώνεται για αυτά.

Συμπέρασμα για τους βιομηχανικούς καταναλωτές

Σε βιομηχανικούς καταναλωτές (εργοστάσια, βιοτεχνίες), όπου τα ηλεκτρικά φορτία με συνφ < 1 είναι πολλά η ΔΕΗ χρησιμοποιεί δύο μετρητές ενέργειας.
Ο πρώτος μετρά τις kWh ακριβώς όπως στο σπίτι μας και ο δεύτερος μετρητής μετρά τις kVAR δηλ. την άεργο ισχύ. Στο τέλος του μήνα η ΔΕΗ υπολογίζει το μέσο συνφ του καταναλωτή και αν είναι μεγαλύτερο από 0.85 τότε χρεώνει μονο τις kWh.
Αν πάλι το συνφ είναι < 0.85, που είναι το σύνηθες, τότε ο καταναλωτής επιβαρύνεται (πρόστιμο) με επιπλέον ποσό, που είναι τόσο μεγαλύτερο όσο μικρότερο είναι το συνφ.
Για να ελαττώσει το ποσό αυτό, ο βιομηχανικός καταναλωτής κάνει αντιστάθμιση δηλ. μεγαλώνει το συνφ με τη βοήθεια πυκνωτών.
Οι πυκνωτές είναι συσκευές που έχουν την ιδιότητα όταν συνδεθούν στο δίκτυο (230/400V) να παράγουν άεργο ισχύ με σχεδόν μηδενικό κόστος. Έτσι:

 • Οι πυκνωτές παράγουν την άεργο ισχύ που ζητούν οι κινητήρες.
 • Οι ηλεκτρικοί κινητήρες καταναλώνουν την άεργο ισχύ που χρειάζονται.
 • Η ΔΕΗ δεν επιβαρύνει το δίκτυο της με άεργο ισχύ.
 • Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται με πρόστιμο στο μηνιαίους λογαριασμούς της ΔΕΗ.

Πηγή: http://www.techlog.gr/

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας