Οι ''γκρίζες ζώνες'' της Ηλεκτρολογικής νομοθεσίας (μέρος 2ο)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Πολλές απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν

τον κλάδο, θα πάρουμε στο παρόν άρθρο του:

Γιώργος Σαρρής / Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε / Σύμβουλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) για ηλεκτρολογικά θέματα / Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΚΝΧ

www.sarrisg.gr

Όσα αφορά το πρώτο μέρος των ''γκρίζων ζωνών'' της Ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας, μπορείτε να διαβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: http://electricalnews.gr/texnika-arthra/ilektrikes-egkatastaseis/nomothesia/item/726-oi-gkrizes-zones-tis-ilektrologikis-nomothesias-meros-1o

Για εισαγωγή..

Oπως γράφτηκε και στο 1ο μέρος αυτού του άρθρου, η τήρηση της Νομοθεσίας πρέπει να είναι το πρώτο και βασικό μέλημα κάθε συνειδητού πολίτη και κάθε υπεύθυνου επαγγελματία. Ιδιαίτερα κάθε ηλεκτρολόγου, που από τις εργασίες του, τις γνώσεις του, τον επαγγελματισμό του και την υπευθυνότητά του εξαρτάται η ασφάλεια ανθρώπων, ζώων και περιουσιών.

Στο άρθρο αυτό ο γράφων συνεχίζει την ανίχνευση επεξεργασία με στόχο τον εντοπισμό των δυσκολιών και των μη ξεκάθαρων καταστάσεων που συναντώνται στην πράξη σχετικά με την τήρηση νομοθετημένων ηλεκτρολογικών απαιτήσεων. Η ανίχνευση αυτή οργανώθηκε σε μορφή ερωτήσεων – προβληματισμών που θα παρουσιαστούν με τη μορφή αντίστοιχων απαντήσεων - συμπερασμάτων. Oλα αυτά προέκυψαν από ερωτήματα και προβληματισμούς που έχει λάβει και λαμβάνει ο γράφων από ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων αλλά και από καταναλωτές. Βασικοί στόχοι της επεξεργασίας αυτής είναι:

- Ο εντοπισμός θεμάτων ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας που πιθανόν χρειάζονται βελτίωση, αλλαγή, ανάλυση ή καλύτερη διατύπωση.

- Ο προβληματισμός αλλά κυρίως η ενημέρωση των εμπλεκόμενων με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να λαμβάνουν υπόψη - να μην ξεχνούν - τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, να δίνουν έμφαση στην υπευθυνότητά τους, να ενημερώνουν συστηματικά τους ιδιοκτήτες - χρήστες των εγκαταστάσεων.

- Η αποφυγή των δυσάρεστων καταστάσεων που προκύπτουν από διαπιστώσεις μη τήρησης της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας. Oλα αυτά για ένα και μοναδικό αποτέλεσμα: Καλύτερες, ασφαλέστερες, Νομότυπες ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις άρα ασφαλέστερους καταναλωτές, αλλά και σίγουρους με λιγότερα ρίσκα ηλεκτρολόγους.

Στο δεύτερο μέρος για τα θέματα αυτά περιγράφονται μερικές «γκρίζες ζώνες» που έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα στην ηλεκτρολογική Νομοθεσία σχετικά με τις απαιτήσεις χρήσης των διατάξεων διαφορικού ρεύματος συνοπτικά ΔΔΡ).

nom2

Ερώτηση 1η: Σε νέα ηλεκτρική εγκατάσταση βιοτεχνίας, δεν προκύπτει απαίτηση για την κάλυψη ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος (τροφοδοσίας μηχανημάτων) με ΔΔΡ από το ΕΛΟΤ HD 384. Προκύπτει από αλλού αυτή η απαίτηση;

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ΦΑ’ 50/12081/642 της 26.07.2006 (συνοπτικά ΚΥΑ). Η απόφαση αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006. Από την παράγραφο αυτή γίνεται σαφές ότι η ΚΥΑ ορίζει την υποχρέωση εγκατάστασης ΔΔΡ για την κάλυψη σχεδόν όλων των κυκλωμάτων ισχυρών ρευμάτων σε νέες εγκαταστάσεις με άμεση ισχύ. Επομένως με βάση την ΚΥΑ που αναφέρθηκε, πρέπει να γίνει κάλυψη των ηλεκτρικών κυκλωμάτων ισχύος (τροφοδοσίας μηχανημάτων) της βιοτεχνίας αυτής με ΔΔΡ με ΙΔΝ <= 30mA αν και τέτοια απαίτηση από το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 δεν προκύπτει. Γιατί η νομοθεσία υπερισχύει του προτύπου. Βέβαια εδώ δημιουργείται μια γκρίζα ζώνη από την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία: Κάποια από τα μηχανήματα αυτά μπορεί να έχουν ηλεκτρονικά κυκλώματα και φίλτρα τα οποία δημιουργούν μικρορεύματα διαρροής προς τον αγωγό ΡΕ τα οποία δεν επιτρέπουν τη λειτουργία τους με ΔΔΡ με ΙΔΝ <= 30mA. Πρόκειται συνήθως για ρεύματα λειτουργίας. Oμως, προς το παρόν η νομοθεσία δεν προβλέπει εξαιρέσεις και θα πρέπει οι κατασκευαστές των μηχανημάτων να ενημερώνονται έγκαιρα για αυτήν την νομοθετική απαίτηση.

Ερώτηση 2η: Τι σημαίνει αυτό το «όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων»;

Ο όρος «ισχυρά ρεύματα» είναι αρκετά παλιός και προέρχεται από τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) όπου και αναφέρεται συχνά. Εκεί διαχωρίζονται τα κυκλώματα ισχυρών και ασθενών ρευμάτων. Ο διαχωρισμός τους βασίζεται κυρίως

nom2a

στην τάση τροφοδοσίας των κυκλωμάτων αυτών. Τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων τροφοδοτούνται με τάσεις μεγαλύτερες από 50Vμε βάση πάντα τον ΚΕΗΕ. Με τον όρο «όλα τα κυκλώματα» περιλαμβάνονται όλες οι ηλεκτρικές γραμμές όπως, τροφοδοσίας πινάκων και υποπινάκων, σταθερών συσκευών και μηχανημάτων, φωτιστικών και ρευματοδοτών, αλλά και ελέγχου, ιδιαίτερα αν τροφοδοτούνται με τάσεις 230 ή 400V. Εδώ, με βάση αυτά που αναφέρθηκαν παράγεται συχνά και ένα ακόμα ερώτημα: Σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, η γραμμή μετρητού - πίνακα, αφού είναι κύκλωμα ισχυρών ρευμάτων θα πρέπει να καλύπτεται και αυτή με ΔΔΡ με IΔN<=30mA; Η απάντηση είναι ότι, με βάση την διατύπωση της ΚΥΑ θα πρέπει και αυτή να καλύπτεται. Βέβαια το κατά πόσο αυτό είναι σωστό και εφικτό στην πράξη είναι ένα άλλο θέμα για συζήτηση. Το ότι η απαίτηση αυτή ιδιαίτερα στις πολυκατοικίες δεν τηρείται κυρίως για λόγους αποφυγής ρευματοκλοπής αλλά και για πρακτικούς λόγους (π.χ. να πρέπει να κατεβαίνει κάποιος από τον 6ο όροφο στο υπόγειο για κάθε μικροδιαρροή) δημιουργεί μια ακόμα γκρίζα ζώνη της ελληνικής ηλεκτρολογικής νομοθεσίας. Βέβαια στις ΥΔΕ δηλώνεται και υπογράφεται ότι η ΚΥΑ τηρείται... Ο ορισμός «όλα τα κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων» της ΚΥΑ θα μπορούσε να είναι καλύτερος, σαφέστερος.

Ερώτηση 3η: Σε τροφοδότηση προσωρινής εγκατάστασης έκθεσης έχω εγκαταστήσει ΔΔΡ με ΙΔΝ=300mA με βάση την παράγραφο 711.481.3.1.3 του ΕΛΟΤ HD 384. Oυπεύθυνος ασφαλείας δεν το δέχεται και ζητά ΔΔΡ με ΙΔΝ=30 mA. Γιατί;

nom2b

Με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου, η κάλυψη της γραμμής αυτής με ΔΔΡ με ΙΔΝ=300mA είναι σωστή. Ομως όπως έχει αναπτυχθεί σε προηγούμενη απάντηση ερωτήματος, η ΚΥΑ που έκανε υποχρεωτική την κάλυψη σχεδόν όλων των κυκλωμάτων ισχύος με ΔΔΡ με ΙΔΝ<=30 mA υπερκαλύπτει νομοθετικά τις απαιτήσεις του προτύπου. Επομένως η απαίτηση του υπεύθυνου ασφαλείας βασίζεται στην ΚΥΑ και είναι νομότυπη.

Ερώτηση 4η: Σε μηχανοστάσιο, τριφασικός κυκλοφορητής τροφοδοτείται χωρίς ουδέτερο. Αφού είναι κύκλωμα κίνησης πρέπει να προστατεύεται με ΔΔΡ;

nom2c

Η απάντηση είναι ότι, με βάση την ΚΥΑ που αναφέρθηκε, η ηλεκτρική γραμμή που τροφοδοτεί τον κυκλοφορητή είναι μια γραμμή ισχυρών ρευμάτων άρα πρέπει να καλύπτεται με ΔΔΡ με ΙΔΝ<=30 mA. Το επόμενο ερώτημα βέβαια που προκύπτει είναι πώς θα συμπεριφερθεί μια τριφασική (τετραπολική) ΔΔΡ χωρίς ουδέτερο. Η πράξη έχει δείξει ότι η προστασία από διαρροή φάσης προς γη ή προς ΡΕ λειτουργεί σωστά και αποτελεσματικά. Αυτό που δεν λειτουργεί σε αρκετές διατάξεις είναι το μπουτόν test. Και βέβαια αν μια ΔΔΡ δεν λειτουργεί με το μπουτόν test κάθε άλλο παρά ασφαλής θεωρείται. Για αυτό θα πρέπει να ελεγχθεί η συνδεσμολογία που υπάρχει πάνω στη ΔΔΡ ή στις οδηγίες σύνδεσής της. Αν για παράδειγμα ο κατασκευαστής της ΔΔΡ χρησιμοποιεί τον Ν από την πλευρά της εισόδου και την L1 από την πλευρά της εξόδου για να ενεργοποιήσει τη λειτουργία test όπως φαίνεται στην εικόνα, αφού δεν υπάρχει Ν στο κύκλωμα, μια γεφύρωση της κλέμμας Ν με την L3 ή την L2 στην είσοδο κάνει το μπουτόν test να λειτουργεί. Βέβαια υπάρχουν και κατασκευαστές ΔΔΡ που για την λειτουργία test αντί Ν και φάσης χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές φάσεις και στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθεί ουδέτερος το test λειτουργεί κανονικά.

Ερώτηση 5η: Σε φωτισμό κήπου κατοικίας με μετασχηματιστή ηλεκτρικού διαχωρισμού 230/230V έχω στο δευτερεύον ΔΔΡ με ΙΔΝ=30mA. Είμαι νόμιμος;

nom2d

Το δευτερεύον κύκλωμα του ηλεκτρικού διαχωρισμού σε αυτή την περίπτωση πρέπει να είναι ένα αγείωτο σύστημα με βάση τις απαιτήσεις του ισχύοντος προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 ώστε να παρέχει πραγματική προστασία. Για το κύκλωμα αυτό δεν προκύπτει απαίτηση κάλυψης με ΔΔΡ ούτε από το πρότυπο ούτε από την ΚΥΑ με βάση την παράγραφο 5. Η τοποθέτηση στο δευτερεύον του μετασχηματιστή 230/230V μιας ΔΔΡ με ΙΔΝ=30mA δεν δημιουργεί παρανομία, αλλά δεν προσφέρει και ουσιαστική προστασία στην πράξη. Για να κάνει απόζευξη αυτή η ΔΔΡ λόγω σφάλματος, για να λειτουργήσει προστατεύοντας, θα πρέπει να προκύψουν δύο σφάλματα ταυτόχρονα: Μια σύνδεση προς γη πριν τη ΔΔΡ από την πλευρά του δευτερεύοντος του μετασχηματιστή και μια σύνδεση προς γη μετά τη ΔΔΡ από την πλευρά των καταναλώσεων. Αν υπάρχουν τέτοια ρίσκα, θα είναι προτιμότερο να επιλεγούν άλλα μέτρα προστασίας σε αυτά τα κυκλώματα και όχι ο ηλεκτρικός διαχωρισμός.

Ερώτηση 6η: Σε ηλεκτρική εγκατάσταση βιομηχανίας που έχει δικό της υποσταθμό, οι γραμμές τροφοδοσίας πινάκων και αρκετών μηχανημάτων είναι με 4 αγωγούς (3 φάσεις & PEN). Πρέπει να καλύπτονται με ΔΔΡμε ΙΔΝ=30mA;

Στην περίπτωση αυτή έχουμε κυκλώματα ισχυρών ρευμάτων με δομή TN-C. O αγωγός ΡΕΝ έχει να εκπληρώσει δύο ρόλους, αυτόν του ουδετέρου (Ν) και αυτόν του αγωγού προστασίας (ΡΕ). Δεν επιτρέπεται ούτε να διακόπτεται αλλά ούτε και να απομονώνεται γιατί τότε δημιουργούνται σοβαροί λειτουργικοί κίνδυνοι αλλά και κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει από το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 αλλά και από απλή ηλεκτρολογική σκέψη και λογική. Αρα δεν μπορεί, δεν πρέπει να διακόπτεται ο ΡΕΝ από ΔΔΡ. Επίσης αν στα κυκλώματα αυτά λειτουργούν ταυτόχρονα μονοφασικές και τριφασικές καταναλώσεις, οι ΔΔΡ θα κάνουν αμέσως απόζευξη αφού ο ΡΕΝ δεν διέρχεται από τις ΔΔΡ που τα καλύπτουν άρα αντιμετωπίζουν τα ρεύματα μονοφασικής λειτουργίας σαν ρεύματα σφάλματος. Ομως η ΚΥΑ δεν προβλέπει και δεν εξαιρεί αυτά τα κυκλώματα από την υποχρέωση κάλυψης με ΔΔΡ.

Εχουμε μια ακόμα γκρίζα ζώνη της ισχύουσας ηλεκτρολογικής νομοθεσίας. Το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται στην πράξη με διάφορες λύσεις για να μπορέσουν αυτές οι γραμμές να καλύπτονται με ΔΔΡ όπως απαιτεί η ΚΥΑ. Για παράδειγμα, με την αλλαγή των γραμμών τροφοδοσίας από TN-C σε TN-S, με τη χρήση των ΔΔΡ χωρίς διακοπή του ΡΕΝ για καθαρά τριφασικά φορτία, με χρήση Μ/Σ 440/230V για τα μονοφασικά φορτία μετά τη ΔΔΡ).

Oμως προκύπτει και ένα άλλο θέμα ιδιαίτερα έντονο στις γραμμές τροφοδοσίας πινάκων στις εγκαταστάσεις αυτές. Στις γραμμές αυτές πολλές φορές συγκεντρώνονται διάφορα μικρά ρεύματα διαρροής από μηχανήματα και καταναλώσεις (τερματικά κυκλώματα) που τροφοδοτούνται από τους πίνακες αυτούς. Για κάθε τερματική γραμμή το ρεύμα διαρροής μπορεί να είναι μικρό (της τάξης μερικών mA) και δεν δημιουργεί απόζευξη της ΔΔΡ που μπορεί να προστατεύει τη γραμμή αυτή.

Αθροιζόμενα αυτά τα ρεύματα στη γραμμή τροφοδοσίας του πίνακα ή του υποπίνακα διανομής δεν επιτρέπουν την λειτουργία μιας «κεντρικής ΔΔΡ» με ΙΔΝ <=30mA που απαιτεί η ΚΥΑ άρα και την κάλυψη της γραμμής τροφοδοσίας όπως απαιτεί η ΚΥΑ.

Αλλη μια γκρίζα ζώνη της ισχύουσας ηλεκτρολογικής νομοθεσίας. Γενικά, οι απαιτήσεις αυτής της ΚΥΑ έχουν δημιουργήσει προβληματισμούς στη βιομηχανία και σε μεγάλες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που περιέχουν κυρίως φορτία κίνησης, αναστροφείς, ομαλούς εκκινητές κλπ.

Συμπερασματικά

Με βάση αυτά που αναφέρθηκαν διαπιστώνεται ότι ο νομοθέτης που δημιούργησε την ΚΥΑ για τις ΔΔΡ φαίνεται να είχε την πρόθεση και το στόχο να αυξήσει την προστασία από ηλεκτροπληξία στη χώρα μας, αλλά δεν μπόρεσε να προβλέψει κάποια θέματα πρακτικής εφαρμογής της. Ετσι βρισκόμαστε σήμερα, σχεδόν δέκα χρόνια μετά από την καθιέρωσή της να εντοπίζουμε και να περιγράφουμε γκρίζες ζώνες. Το πώς αντιμετωπίζονται αυτές οι γκρίζες ζώνες στην πράξη είναι λίγο πολύ γνωστό: Δημιουργούνται Υπεύθυνες Δηλώσεις Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) δηλώνοντας ότι τηρείται αυτή η ΚΥΑ, αναλαμβάνοντας το ρίσκο ότι στην πράξη δεν τηρείται για όλες τις περιπτώσεις. Οι λόγοι, πολλοί: Αγνοια Νομοθεσίας από τους συντάκτες των ΥΔΕ, φόβοι για αύξηση του κόστους εργασιών, εργασίες από μη νόμιμους εγκαταστάτες, έλλειψη ενημέρωσης, άγνοια ευθυνών και κινδύνων κλπ. Ετσι όταν φτάνουμε σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή δυστυχημάτων ή επιθεωρήσεων εγκαταστάσεων για τήρηση της νομοθεσίας, οι πραγματογνώμονες ή οι ομάδες ελέγχου να διαπιστώνουν ότι οι ΥΔΕ που έχουν κατατεθεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα ή στις απαιτήσεις της νομοθεσίας με ό,τι σημαίνει αυτό σε συνέπειες για τους εμπλεκόμενους ηλεκτρολόγους και τους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων.

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες ήταν, είναι και θα είναι συνδεδεμένες με ρίσκο και ευθύνες σαν τεχνικές εργασίες. Για αυτούς τους λόγους η νομοθεσία έχει προβλέψει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Επομένως, εκτός από το τεχνικό (το ηλεκτρολογικό) τους μέρος δεν πρέπει να ξεχνιέται και το νομικό.

Ομως από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το ηλεκτρολογικό νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο προς όφελος των ηλεκτρολόγων αλλά και των καταναλωτών. Για να επιτευχθεί βέβαια ουσιαστικό αποτέλεσμα θα πρέπει να υπάρξει βούληση από το αρμόδιο Υπουργείο και συστηματική θέληση - πίεση από τους επαγγελματικούς φορείς των ηλεκτρολόγων όλων των βαθμίδων.

Από όσα γνωρίζει ο γράφων, εδώ και μερικούς μήνες για τα θέματα αυτά έχει ξεκινήσει εργασία μια ομάδα σε μια θαρραλέα προσπάθεια βελτίωσης της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Μέχρι όμως να προκύψουν αποτελέσματα, άρα βελτιώσεις στη νομοθεσία (λιγότερες γκρίζες ζώνες) από την προσπάθεια αυτή του Υπουργείου, η ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 της 26.07.2006 στο ΦΕΚ 1222 της 05.09.2006 για τις ΔΔΡ ισχύει και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Μην ξεχνάμε ότι σε κάθε ΥΔΕ που υπογράφεται και κατατίθεται δηλώνεται σε αρκετά σημεία της ότι η ΚΥΑ αυτή τηρείται.

Οπως πάντα, ο γράφων θα χαρεί να έχει ανάδραση και ανταλλαγή θέσεων και απόψεων για τα θέματα που αναφέρθηκαν από ανθρώπους του ηλεκτρολογικού κλάδου.

nom2e

Πηγή: http://www.sarrisg.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας