Οι ''γκρίζες ζώνες'' της Ηλεκτρολογικής νομοθεσίας (μέρος 1ο)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Το παρόν άρθρο, πάρα πολύ σημαντικό

για τον κλάδο, πρέπει να ''πέφτει'' κάθε τόσο στην επικαιρότητα, για υπενθύμιση στους ''παλιούς ηλεκτρολόγους, αλλά κυρίως διότι κάθε λίγο έρχονται στην αγορά νέοι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι και πρέπει να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περίσσότερα πάνω σε τέτοιου είδους θέματα.

Γενικά, δίνει απαντήσεις σε πολλές καθημερινές απορίες ηλεκτρολόγων!

Άρθρο του Κου: Γιώργος Σαρρής-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε Επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) Πιστοποιημένος εκπαιδευτής ΚΝΧ

Η τήρηση της Νομοθεσίας πρέπει να είναι το πρώτο και βασικό μέλημα κάθε συνειδητού πολίτη και κάθε υπεύθυνου επαγγελματία. Ιδιαίτερα κάθε ηλεκτρολόγου, που από τις εργασίες του,τις γνώσεις του, τον επαγγελματισμό του και την υπευθυνότητά του εξαρτάται η ασφάλεια ανθρώπων, ζώων και περιουσιών. 

Με βάση αυτή τη σκέψη ο γράφων ξεκίνησε μια ανίχνευση - επεξεργασία με στόχο τον εντοπισμό των δυσκολιών και των μη ξεκάθαρων καταστάσεων που συναντώνται στην πράξη σχετικά με την τήρηση νομοθετημένων ηλεκτρολογικών απαιτήσεων. Η ανίχνευση αυτή οργανώθηκε σε μορφή ερωτήσεων - προβληματισμών που θα παρουσιαστούν με τη μορφή αντίστοιχων απαντήσεων - συμπερασμάτων. Όλα αυτά προέκυψαν από ερωτήματα και προβληματισμούς που έχει λάβει και λαμβάνει ο γράφων από ηλεκτρολόγους όλων των βαθμίδων αλλά και από καταναλωτές. 

Βασικοί στόχοι της επεξεργασίας αυτής είναι: 

- Ο εντοπισμός θεμάτων ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας που πιθανόν χρειάζονται βελτίωση, αλλαγή, ανάλυση ή καλύτερη διατύπωση. 

- Ο προβληματισμός αλλά κυρίως η ενημέρωση των εμπλεκόμενων με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ώστε να λαμβάνουν υπόψη - να μην ξεχνούν 

- τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, να δίνουν έμφαση στην υπευθυνότητά τους, να ενημερώνουν συστηματικά τους ιδιοκτήτες - χρήστες των εγκαταστάσεων. 

- Η αποφυγή των δυσάρεστων καταστάσεων που προκύπτουν από διαπιστώσεις μη τήρησης της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας. 

Ολα αυτά για ένα και μοναδικό αποτέλεσμα: Καλύτερες, ασφαλέστερες, Νομότυπες ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, άρα ασφαλέστερους καταναλωτές, αλλά και σίγουρους με λιγότερα ρίσκα ηλεκτρολόγους.

Στο πρώτο μέρος για τα θέματα αυτά περιγράφονται μερικές «γκρίζες ζώνες» που έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα σχετικά με την υποχρέωση έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). 

Ερώτηση 1η: Όταν σε υπάρχουσα ηλεκτρική εγκατάσταση γίνει τροποποίησή της ή όταν γίνει προσθήκη σταθερού ηλεκτρολογικού υλικού χρειάζεται Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ); 

Η απάντηση στο ερώτημα αυτό βρίσκεται στην παράγραφο δ) του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) με αριθμ. Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844Β της 16.05.2011) που αφορά τη νέα ΥΔΕ η οποία αναφέρει:

δ) Τα παραπάνω έγγραφα ( Υ.Δ.Ε, έκθεση παράδοσης και πρωτόκολλα ελέγχου) κατατίθενται, στην ηλεκτρική επιχείρηση διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, εντός ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσής τους και αντικαθίστανται όταν διενεργείται επανέλεγχος της εγκατάστασης. Σε περιπτώσεις οποιασδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης απαιτείται ανεξαρτήτως χρόνου, υποβολή νέων εγγράφων.

Οι απαιτήσεις της παραπάνω Νομοθεσίας είναι σαφείς: Επομένως κάθε προσθήκη ή τροποποίηση σε ηλεκτρική εγκατάσταση χρειάζεται τεκμηρίωση με ΥΔΕ. Άρα εκτός από την υποχρέωση της δημιουργίας ΥΔΕ επανελέγχου σε χρονικό διάστημα που έχει καθοριστεί από αρχικό έλεγχο ή προηγούμενο επανέλεγχο, υπάρχει και η Νομοθετική υποχρέωση για δημιουργία ΥΔΕ σε περιπτώσεις τροποποίησης ή προσθήκης σε ηλεκτρική εγκατάσταση. 

Επισήμανση: Η υποχρέωση αυτή δεν φαίνεται να προκύπτει από την παραπάνω Νομοθεσία σε περιπτώσεις συντήρησης - επισκευής (π.χ. αντικατάστασης υπάρχοντος ηλεκτρολογικού υλικού) όπως θα αναλυθεί σε επόμενη παράγραφο. 

Ερώτηση 2η: Τι μπορεί να σημαίνει το «σε περιπτώσεις οποισδήποτε προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης» χρειάζεται τεκμηρίωση με ΥΔΕ; 

Δεν έχει εντοπιστεί μέχρι τώρα από τον γράφοντα νομοθετικός - ξεκάθαρος ορισμός σχετικά με το μέγεθος ή με το είδος ή με άλλο χαρακτηριστικό της προσθήκης ή της τροποποίησης. Σε στενό ορισμό, η ερμηνεία του όρου «οποιαδήποτε προσθήκη ή τροποποίηση» μπορεί να περιλάβει τα πάντα. Ακόμα και η προσθήκη ενός ρευματοδότη σε ένα εργοστάσιο, σε ένα ξενοδοχείο, σε μια γκαρσονιέρα, σημαίνει με βάση την παραπάνω Νομοθεσία υποβολή «νέων εγγράφων». Το ίδιο μπορεί να ισχύει και για την μετατόπιση ή την κατάργηση ενός φωτιστικού σημείου λόγω αλλαγών στη δομή ή στη χρήση ενός χώρου. Αρα δημιουργείται απαίτηση για νέα ΥΔΕ για ΟΛΟΚΛΗΡΗ την εγκατάσταση που ηλεκτροδοτείται από τον περιγραφόμενο μετρητή ή υποσταθμό, γιατί αλλάζουν σχέδια και έκθεση παράδοσης!

Ενα ακόμα υποερώτημα - προβληματισμός στα παραπάνω μπορεί να είναι: Τι ΥΔΕ θα γίνει σε παλιά εγκατάσταση που έχει κατασκευαστεί με τον ΚΕΗΕ, όταν ένα κύκλωμα σε αυτήν τροποποιείται ή όταν προστίθεται σε αυτήν ένα νέο κύκλωμα; 

Μάλλον θα πρέπει να είναι αρχικού ελέγχου (άρα με βάση το ΕΛΟΤ HD 384) για το νέο κύκλωμα ή την τροποποίηση και επανέλεγχος για το τμήμα που έχει κατασκευαστεί κατά ΚΕΗΕ και δεν επηρεάστηκε από την τροποποίηση ή από την προσθήκη. 

Οπως είναι γνωστό, όλα αυτά είναι πρακτικά πολύ δύσκολο έως αδύνατο για να τηρηθούν στην πράξη (εκτός βέβαια και από το θέμα του κόστους) και γενικά με βάση την οπτική του γράφοντος αυτή η Νομοθετική απαίτηση πρακτικά δεν τηρείται. Ετσι όμως, η μη τήρηση της Νομοθεσίας αυτής δημιουργεί ρίσκα παρανομίας για τους ηλεκτρολόγους αλλά και για τους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων που εμπλέκονται με τις προσθήκες ή τις τροποποιήσεις των όπως θα αναπτυχθεί στην επόμενη παράγραφο. Βέβαια και στο θέμα αυτό εντοπίζεται η άγνοια της Νομοθεσίας και οι συνέπειες της όπως επίσης η έλλειψη ενημέρωσης όπως έχει περιγραφεί σε προηγούμενη παράγραφο. Ομως η Νομοθετική απαίτηση για τους αρχικούς ελέγχους και τους επανελέγχους προκύπτει και από παλαιότερη Υπουργική απόφαση όπως θα αναφερθεί στην συνέχεια. 

Ερώτηση 3η: Σε περιπτώσεις προσθήκης ή τροποποίησης της ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι υποχρέωση του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη η δημιουργία νέας ΥΔΕ ή είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη / χρήστη της εγκατάστασης να τη ζητήσει και τι είδους ΥΔΕ πρέπει να είναι αυτή; 

Ενα μέρος της απάντησης στον προβληματισμό αυτόν βρίσκεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) με αριθ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470 Β της 05.03.2004) η οποία αναφέρει:

Άρθρο 5

Έλεγχοι και επανέλεγχοι Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

1. Με σκοπό την εξασφάλιση και την διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφαλείας των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσειςκαι τη μεθοδολογία του νέου προτύπου

2. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της.

3. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

- Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε δεκατέσσερα (14) χρόνια,

- Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε επτά (7) χρόνια.

 

Οι απαιτήσεις για αρχικό έλεγχο σε περιπτώσεις επέκτασης ή τροποποίησης της εγκατάστασης προκύπτουν και από το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384:

elot61a 

Με βάση τις παραπάνω απαιτήσεις θα πρέπει να γίνεται αρχικός έλεγχος μετά από κάθε σοβαρή (?) τροποποίηση ή επέκταση της εγκατάστασης άρα και η αντίστοιχη ΥΔΕ αρχικού ελέγχου θα πρέπει να γίνεται από τον αδειούχο ηλεκτρολόγο που έκανε τις εργασίες αυτές για να αναλαμβάνει την ευθύνη ότι παραδίδει μια ασφαλή εγκατάσταση. Η ΥΔΕ αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει όλη την εγκατάσταση που ηλεκτροδοτείται από τον περιγραφόμενο μετρητή ή υποσταθμό, γιατί αλλάζουν σχέδια και έκθεση παράδοσης όπως αναφέρθηκε παραπάνω και να παραδίδεται στον ιδιοκτήτη - χρήστη της εγκατάστασης. 

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνιέται η διατήρηση της ΥΔΕ σε προσωπικό αρχείο από τον συντάκτη της. Αρα με βάση τις απαιτήσεις που αναφέρθηκαν ο ηλεκτρολόγος που αναλαμβάνει εργασίες επέκτασης ή τροποποίησης μιας εγκατάστασης θα πρέπει να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της για την Νο- μοθετική υποχρέωση ΥΔΕ αρχικού ελέγχου και για το κόστος της βέβαια. Θα πρέπει επίσης να ενημερώνει τον ιδιοκτήτη ή χρήστη της εγκατάστασης ότι θα πρέπει να υποβάλει την ΥΔΕ στον ΔΕΔΔΗΕ ώστε να είναι αρχειοθετημένη η επίκαιρη περιγραφή της εγκατάστασης. Ομως εδώ διαπιστώνεται και μια ακόμα «γκρίζα ορολογία» της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) με αριθ. Φ.7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470 Β της 05.03.2004):

Δεν έχει εντοπιστεί από τον γράφοντα μέχρι τώρα ξεκάθαρος διαχωρισμός για σοβαρή ή μη σοβαρή τροποποίηση εγκατάστασης. Επομένως μπορεί να θεωρηθεί υποκειμενικά μια τροποποίηση ή επέκταση σαν σοβαρή ή όχι από ελεγκτή ή πραγματογνώμονα με βάση δικά του (υποκειμενικά) κριτήρια. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ηλεκτρολόγος μπορεί να βρεθεί Νομοθετικά εκτεθειμένος εφόσον δεν έχει κάνει ΥΔΕ αρχικού ελέγχου. Αρα όποιος ηλεκτρολόγος θέλει να είναι απόλυτα σωστός και τυπικός με βάση την παραπάνω Νομο- θεσία, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση τροποποίησης ηλεκτρικής εγκατάστασης να δημιουργεί νέα ΥΔΕ για αρχικό έλεγχό της με ό,τι αυτό σημαίνει σε κόστος και σε χρόνο. Βέβαια θα ήταν πολύ χρήσιμο να ξεκαθάριζε κάποιος επίσημος φορέας το τι σημαίνει «σοβαρή τροποποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης». Οπότε εδώ θα μου επιτραπεί η διαμόρφωση μιας πρότασης για το θέμα αυτό: «Σοβαρή τροποποίηση ηλεκτρικής εγκατάστασης ορίζεται η επέμβαση σε ηλεκτρικό πίνακα, όπως η προσθήκη ή η αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή η προσθήκη ηλεκτρικού πίνακα ή η αφαίρεσή του από την εγκατάσταση». 

Ερώτηση 4η: Όταν σε υπάρχουσα εγκατάσταση γίνεται αντικατάσταση υπαρχόντων ηλεκτρολογικών υλικών (π.χ. λόγω φθοράς) και η ΥΔΕ έχει λήξει ή η υπάρχουσα ΥΔΕ δεν ανταποκρίνεται στην εγκατάσταση, πρέπει να κάνει νέα ΥΔΕ επανελέγχου ο ηλεκτρολόγος που κάνει την αντικατάσταση; 

Κατά την άποψη του γράφοντα δεν είναι υποχρέωση του ηλεκτρολόγου που κάνει μια επισκευή ή συντήρηση μιας εγκατάστασης στο να ελέγξει αν η εγκατάσταση βρίσκεται εντός χρονικού ορίου για επανέλεγχο ή το έχει υπερβεί, ή αν η ΥΔΕ που έχει κατατεθεί ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Η άποψη αυτή προκύπτει από την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του νόμου 4483 (ΦΕΚ 118 Α της 24.06.1965):

Οι ιδιοκτήτες είναι υπεύθυνοι για το να ζητήσουν επανέλεγχο των εγκαταστάσεών τους. Όμως αν και οι ΚΕΗΕ που αναφέρεται το άρθρο αυτό έχουν αντικατασταθεί με το ΕΛΟΤ HD 384 μια αναφορά - υπενθύμιση ή επισήμανση για το θέμα αυτό από τον ηλεκτρολόγο είναι σίγουρα χρήσιμη και ωφέλιμη. Για το θέμα αυτό, την ενημέρωση των ιδιοκτητών - χρηστών των εγκαταστάσεων για τη χρησιμότητα, την ανάγκη επανελέγχου, χρειάζεται συστηματική προσπάθεια από πολλούς φορείς (όπως π.χ. η ΔΕΗ) και ξεφεύγει από τους στόχους αυτού του άρθρου.

Συμπερασματικά Με βάση τη Νομοθεσία που αναφέρθηκε πρέπει να διαχωρίζονται οι εργασίες σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε τρεις κατηγορίες σχετικά με τις απαιτήσεις για έκδοση ΥΔΕ: 

α) σε κατασκευή νέων, σε επεκτάσεις, σε τροποποιήσεις και σε προσθήκες για τις οποίες θα πρέπει να γίνεται κυρίως ΥΔΕ αρχικού ελέγχου, 

β) σε εργασίες επανελέγχου με ΥΔΕ επανελέγχου και 

γ) σε συντηρήσεις στις οποίες δεν απαιτείται ΥΔΕ. 

Αυτές είναι οι Νομικές απαιτήσεις. Το τι συμβαίνει στην πράξη είναι γνωστό: Γίνονται όχι μόνο τροποποιήσεις ή προσθήκες αλλά και ανακατασκευές ολόκληρων εγκαταστάσεων χωρίς να εκδοθεί καμία ΥΔΕ. 

Οι λόγοι, πολλοί: 

Άγνοια Νομοθεσίας από τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες,

φόβοι για αύξηση του κόστους εργασιών, 

εργασίες από μη νόμιμους εγκαταστάτες, 

<pέλλειψη ενημέρωσης καταναλωτών για να ζητούν ΥΔΕ κλπ. 

Ετσι φτάνουμε σε περιπτώσεις ατυχημάτων ή δυστυχημάτων, οι πραγματογνώμονες ή οι ομάδες ελέγχου να διαπιστώνουν ότι οι ΥΔΕ που έχουν κατατεθεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα με ό,τι σημαίνει αυτό σε συνέπειες για τους εμπλεκόμενους ηλεκτρολόγους και τους ιδιοκτήτες / χρήστες των εγκαταστάσεων. 

Βέβαια όλα αυτά ξεκινούν, προκύπτουν και από μια ακόμα αιτία: Δεν φαίνεται να λειτουργεί ακόμα ο δειγματοληπτικός έλεγχος ηλεκτρολόγων όπως προβλέπεται στο Προεδρικό Διάταγμα 108. Έτσι μια νομοθετημένη δραστηριότητα για τους ηλεκτρολόγους απαξιώνεται. 

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες ήταν, είναι και θα είναι συνδεδεμένες με ρίσκο και ευθύνες σαν τεχνικές εργασίες. Γι’ αυτούς τους λόγους η Νομοθεσία έχει προβλέψει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τους επαγγελματίες που εμπλέκονται με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Επομένως, εκτός από το τεχνικό (το ηλεκτρολογικό) τους μέρος δεν πρέπει να ξεχνιέται και το Νομικό. Όμως από τα παραπάνω διαπιστώνεται ότι το ηλεκτρολογικό νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να γίνει πιο ξεκάθαρο προς όφελος των ηλε- κτρολόγων αλλά και των καταναλωτών. Για να επιτευχθεί βέβαια ουσιαστικό αποτέλεσμα θα πρέπει να υπάρξει βούληση από το αρμόδιο Υπουργείο και συστηματική θέληση - πίεση από τους επαγγελματικούς φορείς των ηλεκτρολόγων. 

Από όσα γνωρίζει ο γράφων, εδώ και μερικούς μήνες για τα θέματα αυτά έχει ξεκινήσει εργασία μια ομάδα σε μια θαρραλέα προσπάθεια βελτίωσης της ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας στο Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μέχρι όμως να προκύψουν αποτελέσματα, άρα βελτιώσεις στη Νομοθεσία (λιγό- τερες γκρίζες ζώνες) από την προσπάθεια αυτή του Υπουργείου, όλα τα παραπάνω ισχύουν και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από όλους τους εμπλεκόμενους στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας