Συστήματα γειώσεων ΤΤ - ΤΝ (ΤΝ-S, TN-C, TN-C-S) IT

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Πολύ χρήσιμο να γνωρίζουμε αναλυτικά για το κάθε σύστημα γείωσης

που χρησιμοποιούμε, ανάλογα με την περιοχή που βρισκόμαστε ή το είδος μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης ...

Προκειμένου να μελετηθούν τα μέτρα προστασίας έναντι ηλεκτροπληξίας που θα εφαρμοσθούν στην εγκατάσταση, θα πρέπει να προσδιορισθεί το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων που εφαρμόζεται στο σύστημα τροφοδότησης της εγκατάστασης. Για λόγους απλοποίησης και τυποποίησης χρησιμοποιείται η ακόλουθη κωδικοποίηση. Κάθε σύστημα σύνδεσης των γειώσεων συμβολίζεται με δύο γράμματα, που η σημασία τους εξηγείται αμέσως παρακάτω. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχουν ακόμη ένα ή δύο γράμματα.

Το πρώτο γράμμα αφορά τη σχέση του συστήματος τροφοδότησης με τη γη, Τ = άμεση σύνδεση του ουδετέρου με τη γη, Ι = όλα τα ενεργά μέρη απομονωμένα από τη γη ή ένα σημείο συνδεδεμένο με τη γη μέσω μιας σύνθετης αντίστασης σημαντικής τιμής.

Το δεύτερο γράμμα αφορά τη σχέση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών της εγκατάστασης προς τη γη:

Τ = άμεση ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών με τη γη, ανεξάρτητα από τη γείωση του ουδετέρου του συστήματος τροφοδότησης.

Ν = άμεση ηλεκτρική σύνδεση των εκτεθειμένων αγώγιμων μερών με τον ουδέτερο του συστήματος τροφοδότησης

Η άμεση σύνδεση έχει την έννοια ότι δεν παρεμβάλλεται καμία ηθελημένη αντίσταση. Στην περίπτωση της άμεσης σύνδεσης προς τη γη, η μόνη αντίσταση που υπάρχει είναι η αντίσταση γείωσης του ηλεκτροδίου γείωσης.

Τα επόμενα γράμματα (αν υπάρχουν) αφορούν τη σχέση του ουδετέρου και του αγωγού προστασίας.

S = η προστασία εξασφαλίζεται από ιδιαίτερο αγωγό προστασίας διαφορετικό από τον ουδέτερο.

C = οι λειτουργίες ουδετέρου και προστασίας συνδυάζονται σε ένα μόνο αγωγό (αγωγό ΡΕΝ).

Τα συστήματα συνδέσεων γειώσεων που συναντάμε είναι τα παρακάτω:

 •     Σύστημα ΤΝ (TN-S , TN- C , TN – C -S)
 •     Σύστημα ΤΤ
 •     Σύστημα ΙΤ


Σύστημα ΤΝ

Τα συστήματα τροφοδότησης, στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, έχουν τον ουδέτερο άμεσα γειωμένο, ενώ τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη της εγκατάστασης συνδέονται με τον ουδέτερο μέσω του αγωγού προστασίας. Διακρίνονται τρεις ειδικότερες μορφές συνδεσμολογίας του συστήματος σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ, ανάλογα με τη σχέση του ουδετέρου και του αγωγού προστασίας, ως εξής:

Σύστημα TN-S

Στο σύστημα ΤΝ-S ο ουδέτερος (Ν) και ο αγωγός προστασίας (ΡΕ) είναι χωριστοί σ’ ολόκληρο το σύστημα, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα:


Σύστημα TN-C

Στο σύστημα TN-C οι λειτουργίες ουδετέρου και αγωγού προστασίας συνδυάζονται σε ένα μόνο αγωγό σε ολόκληρο το σύστημα (αγωγός ΡΕΝ), όπως στο παρακάτω σχήμα:


Σύστημα TN-C-S

Στο Σύστημα TN-C-S οι λειτουργίες ουδετέρου και αγωγού προστασίας συνδυάζονται σε ένα μόνο αγωγό ΡΕΝ σε ένα μέρος του συστήματος, ενώ στο υπόλοιπο μέρος οι αγωγοί Ν και PE είναι χωριστοί, όπως στο σχήμα παρακάτω:


Σημειώνεται ότι στην περίπτωση εγκαταστάσεων που τροφοδοτούνται από ένα δημόσιο δίκτυο Διανομής, η πιο συνηθισμένη περίπτωση εφαρμογής του συστήματος σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ είναι η ακόλουθη:

 •     Στο δίκτυο Διανομής χρησιμοποιείται σύστημα σύνδεσης των γειώσεων TN-C. Ο ουδέτερος είναι συγχρόνως και αγωγός προστασίας. Τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη του δικτύου συνδέονται προς αυτό τον αγωγό
 •     Στις εγκαταστάσεις εφαρμόζεται σύστημα σύνδεσης των γειώσεων TN-S. Ο αγωγός προστασίας είναι χωριστός από τον ουδέτερο


Επίσης σημειώνεται ότι χαρακτηριστικό του συστήματος σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ είναι ότι, σε περίπτωση σφάλματος της μόνωσης μεταξύ μιας φάσης και ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους ή του αγωγού προστασίας, ο βρόχος σφάλματος (δηλ. ο αγώγιμος δρόμος μέσω του οποίου κυκλοφορεί το ρεύμα του σφάλματος) αποτελείται αποκλειστικά από αγωγούς (τους ενεργούς αγωγούς και τον αγωγό προστασίας). Έτσι κάθε ρεύμα πλήρους (δηλ. χωρίς αντίσταση) σφάλματος μεταξύ φάσης και ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους ή ενός αγωγού προστασίας γίνεται ρεύμα στερεού βραχυκυκλώματος μεταξύ φάσης και ουδετέρου. Αυτό παριστάνεται στο παρακάτω σχήμα:


Σύστημα ΤΤ

Τα συστήματα τροφοδότησης, στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, έχουν τον ουδέτερο άμεσα συνδεδεμένο προς τη γη, ενώ τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη της εγκατάστασης συνδέονται με ηλεκτρόδια γείωσης ηλεκτρικώς ανεξάρτητα από τη γείωση του συστήματος τροφοδότησης.

Το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων TT παριστάνεται σχηματικά παρακάτω:


Σημειώνεται ότι στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ, σε περίπτωση σφάλματος της μόνωσης μεταξύ μιας φάσης και ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους ή του αγωγού προστασίας, ο βρόχος σφάλματος, εκτός από τους αγωγούς (ενεργοί αγωγοί και αγωγός προστασίας) περιλαμβάνει και ένα μέρος διαδρομής εντός της γης. Επειδή παρεμβάλλονται οι αντιστάσεις γείωσης, το ρεύμα σφάλματος μεταξύ φάσης και εκτεθειμένων αγώγιμων μερών είναι μικρότερο από το ρεύμα βραχυκυκλώματος στο οποίο παρεμβάλλονται μόνο αγωγοί (όπως συμβαίνει στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΝ). Πάντως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι και στην περίπτωση του συστήματος σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ είναι δυνατό να εμφανισθούν ρεύματα βραχυκυκλώματος προς τη γη που έχουν μεγάλη τιμή, όπως π.χ. όταν η γείωση γίνεται με σύνδεση προς ένα εκτεταμένο μεταλλικό δίκτυο ύδρευσης.

Ο βρόχος σφάλματος στην περίπτωση που εφαρμόζεται σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΤΤ παριστάνεται στο Σχήμα που ακολουθεί:


Σύστημα ΙΤ

Το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ εφαρμόζεται μόνο σε εγκαταστάσεις που το σύστημα τροφοδότησής τους ανήκει στον ίδιο φορέα, στον οποίο ανήκει και η εγκατάσταση, δηλαδή εφαρμόζεται:

 •     είτε στην περίπτωση ιδιοπαραγωγής
 •     είτε σε περίπτωση τροφοδότησης από ένα υποσταθμό υποβιβασμού της τάσης που ανήκει στον ίδιο φορέα στον οποίο ανήκει και η εγκατάσταση


Στα συστήματα τροφοδότησης στα οποία εφαρμόζεται το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, όλα τα ενεργά μέρη είναι μονωμένα προς τη γη, ή ένα σημείο συνδέεται με τη γη μέσω μιας σύνθετης αντίστασης μεγάλης τιμής, ενώ τα εκτεθειμένα αγώγιμα μέρη της εγκατάστασης είναι γειωμένα. Αν γειώνεται ένα σημείο του συστήματος τροφοδότησης, αυτό μπορεί να είναι είτε ο ουδέτερος κόμβος, είτε ένας τεχνητός ουδέτερος που δημιουργείται από μια διάταξη τριών ίσων σύνθετων αντιστάσεων μεγάλης τιμής. Ο ουδέτερος μπορεί να διανέμεται ή όχι.

Το σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, με γείωση του συστήματος τροφοδότησης μέσω μιας σύνθετης αντίστασης, παριστάνεται στο σχήμα:


Σημειώνεται ότι στο σύστημα σύνδεσης των γειώσεων ΙΤ, στην περίπτωση ενός σφάλματος της μόνωσης μεταξύ μιας φάσης και ενός εκτεθειμένου αγώγιμου μέρους ή του αγωγού προστασίας, το ρεύμα σφάλματος κυκλοφορεί μέσω των χωρητικοτήτων των αγωγών του συστήματος τροφοδότησης και της εγκατάστασης προς τη γη, αν το σύστημα τροφοδότησης είναι πλήρως μονωμένο προς τη γη, ή και μέσω της σύνθετης αντίστασης, αν το σύστημα συνδέεται με τη γη με μια τέτοια αντίσταση. Εξαιτίας της απουσίας γείωσης του συστήματος τροφοδότηση ς ή της μεγάλης τιμής της σύνθετης αντίστασης γείωσης του συστήματος, το ρεύμα σφάλματος είναι τόσο μικρό, ώστε να μην προκαλεί την εμφάνιση επικίνδυνης τάσης επαφής. Επικίνδυνη τάση επαφής είναι δυνατόν να εμφανισθεί στην περίπτωση ενός δεύτερου σφάλματος μιας άλλης φάσης ή του ουδετέρου.

Πηγή: http://www.ti-soft.com

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορούμε να δούμε σε ποιές περιοχές της Αττικής χρησιμοποιούμε σύστημα ΤΝ και σε ποιές ΤΤ https://electricalnews.gr/texnika-arthra/ilektrikes-egkatastaseis/ilektrologikes-egkatastaseis/item/686-diktyo-tn-i-tt-se-poies-perioxes

σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα χρησιμοποιούμε σύστημα ΤΝ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας