Προγραμματιζόμενοι Λογικοί Ελεγκτές (PLC)

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(1 Ψήφος)

Αν θελήσουμε να δώσουμε έναν ορισμό σε έναν...

... προγραμματιζόμενο λογικό ελεγκτή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι: μία ψηφιακή ηλεκτρονική συσκευή η οποία χρησιμοποιεί μια προγραμματιζόμενη μνήμη για την αποθήκευση οδηγιών και ειδικές λειτουργίες όπως είναι η λογική, η ακολουθία, ο χρόνος, η αρίθμηση κ.λ.π για να ελέγξει τις μηχανές και την διαδικασία.

Ένα PLC αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη:
1) Τις εισόδους (Ι)
2) Τις εξόδους (Q)
3) Τη μνήμη, όπου αποθηκεύεται το πρόγραμμα
4) Τον επεξεργαστή, ο οποίος ΄΄διαβάζει΄΄ την λογική κατάσταση των εισόδων και στη συνέχεια θέτει σε λογική κατάσταση ΄΄1΄΄ ή ΄΄0΄΄ τις εξόδους, σε συνάρτηση με τις εντολές προγράμματος.

Βασικό στοιχείο ενός PLC είναι ο μικροεπεξεργαστής, ο οποίος έχει μορφή ολοκληρωμένου κυκλώματος και συνδυάζει τα πλεονεκτήματα του μικρού μεγέθους, του εύκολου προγραμματισμού, της υψηλής αξιοπιστίας και του χαμηλού κόστους. Ο μικροεπεξεργαστής μπορεί με τον κατάλληλο κάθε φορά προγραμματισμό να συμπεριφέρεται διαφορετικά και να εκτελεί μια ποικιλία λειτουργιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή την ιδιότητα, δηλαδή το ότι μπορεί κάθε φορά να προγραμματίζεται διαφορετικά, οφείλει και την ονομασία του:΄΄Programmable΄΄

Ο Προγραμματισμός του PLC δεν γίνεται με μία από τις συνηθισμένες γλώσσες προγραμματισμού όπως BASIC, FORTRAN κ.τ.λ , αλλά με συμβολικές γλώσσες ή διαγράμματα ,τα οποίοι έχουν καθορισθεί και τυποποιηθεί από το πρότυπο IEC1131-3. Οι τρόποι αυτοί ονομάζονται γλώσσες προγραμματισμού.

Προγραμματισμός ενός PLC σημαίνει να δημιουργήσουμε μια σειρά από εντολές, οι οποίες λύνουν έναν συγκεκριμένο αλγόριθμο που αντιστοιχεί σε μια λειτουργία ενός συστήματος αυτοματισμού. Η διαδικασία που ακολουθούμε για να γράψουμε αυτές τις εντολές, αποτελεί το πρόγραμμα.

Κάθε PLC έχει μία συγκεκριμένη γλώσσα μηχανής, σύμφωνα με την αρχιτεκτονική του hardware. Είναι δυνατό, θεωρητικά να προγραμματίσουμε ένα PLC γράφοντας εντολές σε γλώσσα μηχανής. Κάτι τέτοιο όμως θα έκανε τα PLCs να προγραμματίζονται με επίπονο τρόπο και μόνο από ανθρώπους με βαθιά γνώση στην δομή και την λειτουργία των διαφόρων επεξεργαστών. Για το σκοπό αυτό οι κατασκευαστές αυτών των ελεγκτών, πρότειναν διάφορες γλώσσες προγραμματισμού, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από ανθρώπους που σχετίζονται με τον έλεγχο συστημάτων.

Η επιλογή της γλώσσας προγραμματισμού εξαρτάται από την εμπειρία και την γνώση του χρήστη σε ψηφιακά ηλεκτρονικά, σε υπολογιστές, σε συστήματα αυτοματισμού που λειτουργούν με κλασικό τρόπο και φυσικά εξαρτάται από την φύση του προβλήματος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε.

Οι γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να ταξινομηθούν σε γραφικές και μη γραφικές ανάλογα με το είδος των στοιχείων που χρησιμοποιούν.
Οι πρώτες χρησιμοποιούν γραφικά στοιχεία που μοιάζουν αρκετά στα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στον κλασικό αυτοματισμό και επίσης σύμβολα λογικών πυλών(AND, OR, NOT κ.λ.π). Είναι πιο προσιτές σε ανθρώπους που έχουν εμπειρία στον κλασικό αυτοματισμό και έχουν το πλεονέκτημα της καλύτερης εποπτείας.

Οι δεύτερες χρησιμοποιούν εντολές που η κάθε μία αντιστοιχεί σε μία εντολή της γλώσσας μηχανής.

Οι σπουδαιότερες μέθοδοι προγραμματισμού:

1) LADDER DIAGRAM (LAD) ή ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΦΩΝ
Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιεί τα αμερικάνικα σύμβολα των επαφών.

2) CONTROL SYSTEM FLOWCHART(C.S.F) ή FUNCTION CHART (FUC) ή ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιεί τα λογικά σύμβολα των λογικών πυλών της άλγεβρας του Βοοl με τα οποία σχεδιάζουμε λογικά κυκλώματα.

3) STATEMENT LIST (STL) ή ΛΙΣΤΑ ΕΝΤΟΛΩΝ
Ο τρόπος αυτός είναι παρόμοιος με τον προγραμματισμό των προσωπικών ηλεκτρονικών υπολογιστών με τη γλώσσα προγραμματισμού BASIC.

Στάδια προγραμματισμού PLC:

-Πλήρης διατύπωση του προβλήματος χωρίς ασάφειες και κενά.
-Καθορισμός των στοιχείων εισόδου και εξόδου.
-Κατασκευή πίνακα αληθείας.
-Εξαγωγή λογικών εξισώσεων
-Απλοποίηση των λογικών εξισώσεων με χρήση του χάρτη μ KARNAUGH ή των εξισώσεων της άλγεβρας BOOLE.
-Σχεδίαση του διαγράμματος LADDER με βάση τις απλοποιημένες εξισώσεις.
-Σχεδίαση του λογικού λειτουργικού διαγράμματος FUNCTION CHART.
-Κατασκευή του πίνακα αντιστοιχιών ή κωδικοποίηση των στοιχείων εισόδου-εξόδου.
-Κατασκευή προγράμματος και εισαγωγή του, μέσω του ειδικού χειριστηρίου στη μνήμη του PLC.

Φιλοσοφία του προγράμματος και λογική του PLC:

Για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε εύκολα τον τρόπο προγραμματισμού του PLC, πρέπει να κατανοήσουμε την ΄΄φιλοσοφία΄΄ στην οποία στηρίζεται η λειτουργία του. Κάθε ενέργεια του PLC υπαγορεύεται από εμάς με τις εντολές που του δίνουμε. Φυσικά, δεν μπορούμε να του δώσουμε οποιαδήποτε εντολή, αλλά μόνο αυτές που είναι σε θέση να ΄΄κατανοήσει΄΄ και να εκτελέσει.

Το πρόγραμμα εφαρμογής αποτελείται από σειρά οδηγιών που εκτελούνται διαδοχικά (η μία μετά την άλλη) και κυκλικά (μετά την τελευταία οδηγία εκτελείται πάλι η πρώτη κ.ο.κ). Το PLC μπορεί άμεσα να εκτελέσει βασικές πράξεις, όπως λογικό AND, λογικό OR και λογικό XOR. Δηλαδή υπάρχουν αντίστοιχες εντολές γι’ αυτές τις λογικές πράξεις, ενώ μπορεί να εκτελέσει άλλες πράξεις όπως XOR με κατάλληλο προγραμματισμό.

Το PLC έχει έναν καταχωρητή, τον RR(Result Register). Στον καταχωρητή αυτό, έχουμε τη δυνατότητα να αποθηκεύσουμε την κατάσταση (0 ή 1) οποιασδήποτε εισόδου ή εξόδου. Κάθε λογική πράξη εκτελείται μεταξύ του καταχωρητή RR και μιας εισόδου ή εξόδου. Το αποτέλεσμα της πράξης σε κάθε περίπτωση μένει διαθέσιμο στον καταχωρητή RR. Επίσης, το αποτέλεσμα μιας πράξης μπορούμε να το καταχωρήσουμε σε κάποιο από τα 128 βοηθητικά ή να το οδηγήσουμε στην έξοδο.

Στοιχεία της γλώσσας Ladder:

Η γλώσσα προγραμματισμού Ladder είναι μία ευκολόχρηστη γραφική γλώσσα προγραμματισμού με την βοήθεια της οποίας μπορεί να γίνει απευθείας μετατροπή του ηλεκτρολογικού σχεδίου σε γλώσσα κατανοητή από το PLC. Ο όρος ΄ladder΄ (σκάλα) χρησιμοποιήθηκε επειδή οι γραμμές ενός συμπληρωμένου διαγράμματος μοιάζουν με τις βαθμίδες μιας σκάλας.

Με τη χρήση γραφικών εργαλείων (επαφών,πηνίων, καλωδιώσεων, χρονικών κ.λ.π), δομείται ένα λογικό πρόγραμμα, ικανό να ακολουθήσει την λογική συνδεσμολογία ενός κλασικού αυτοματισμού. Οι δυνατότητες βέβαια που παρέχει, είναι πολύ περισσότερες, μια και εκτελούνται λειτουργίες σύγκρισης, μεταφοράς και μαθηματικής επεξεργασίας δεδομένων.

Η κύρια διαφορά μεταξύ της λογικής συρμάτωσης και της προγραμματιζόμενης λογικής είναι ότι όλοι οι είσοδοι εισάγονται με τη μορφή συμβολικών επαφών(…) και όλοι οι έξοδοι εισάγονται με τη μορφή συμβολικών πηνίων(…)

Ένα πρόγραμμα γραμμένο σε Ladder αποτελείται από rungs, δηλαδή ένα σύνολο από γραφικές εντολές, οι οποίες είναι σχεδιασμένες-τοποθετημένες μεταξύ δύο κάθετων γραμμών, που αντιπροσωπεύουν η μεν αριστερή τη γραμμή τροφοδοσίας, η δε δεξιά την γραμμή επιστροφής.

Οι διάφορες γραφικές εντολές που υπάρχουν σε ένα rung παριστάνουν:

 • τις εισόδους και εξόδους του PLC (διακόπτες, μπουτόν,αισθητήρια)
 • τις λειτουργίες του PLC (χρονικά, μετρητές κ.λ.π) τις μαθηματικές και λογικές πράξεις (πρόσθεση, αφαίρεση κ.λ.π) πράξεις συγκρίσεως και αριθμητικές λειτουργίες (Α<Β , Α=Β , κ.λ.π) εσωτερικές μεταβλητές του PLC (bits,words, κ.λ.π)

Αυτά τα γραφικά εργαλεία συνδέονται με οριζόντιες και κάθετες γραμμές για να οδηγηθούν τελικά σε μία ή περισσότερες εξόδους ή και στοιχεία που εκτελούν διαφορετικές λειτουργίες. Προσοχή ένα rung δεν μπορεί να υποστηρίξει περισσότερο από μία ομάδα εντολών συνδεδεμένων μεταξύ τους. Κάθε rung περιέχει εφτά γραμμές και έντεκα στήλες και αποτελείται από δύο αλληλοκαλυπτόμενες περιοχές, την ζώνη ελέγχου (test zone) που περιλαμβάνει τις συνθήκες, οι οποίες πρέπει να αληθεύουν για να λάβει χώρα μια ενέργεια και το ενεργό μέρος (action zone) που περιλαμβάνει την ενέργεια, η οποία μπορεί να είναι η ενεργοποίηση μιας εξόδου ή η πραγματοποίηση μιας λογικής πράξης (λογικής ή αριθμητικής).

Κανόνες διαγραμμάτων Ladder :

 • Ένα διάγραμμα Ladder διαβάζεται σαν βιβλίο. Από αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω.
 •  Οι μπάρες του διαγράμματος Ladder, αντιπροσωπεύουν το δυναμικό του κυκλώματος. Το δυναμικό μπορεί να είναι AC ή DC και κυμαίνεται από 6-480V.
 • Συσκευές ή στοιχεία σχεδιάζονται στην θέση που θεωρείται ότι είναι αναγκαία. Για λόγους ασφαλείας το μπουτόν stop παίζει σπουδαιότερο ρόλο από ότι το start.
 • Ηλεκτρικές συσκευές ή στοιχεία, σχεδιάζονται σε κατάσταση ηρεμίας.
 • Οι επαφές που συνδέονται με ρελέ, χρονικά κ.λ.π πάντοτε έχουν τον ίδιο αριθμό ή γράμμα όπως και η συσκευή που τα ελέγχει.
 • Όλες οι επαφές που συνδέονται με μια συσκευή θα αλλάζουν κατάσταση όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί.
 • Οι συσκευές που προσφέρουν λειτουργία stop, συρματώνονται στην σειρά.
 • Οι συσκευές που προσφέρουν μια λειτουργία start, συρματώνονται παράλληλα. 

 

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ PLC ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΛΑΣΙΚΟ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟ

• Είναι συσκευές γενικές χρήσης (δεν είναι κατασκευασμένα για ένα συγκεκριμένο είδος εφαρμογής).
• Δεν ενδιαφέρει ο συνολικός αριθμός των επαφών, χρονικών, απαριθμητών (δεν είναι φυσικά στοιχεία, αλλά στοιχεία μνήμης)
• Η λειτουργία του αυτοματισμού μπορεί να αλλάξει σε οποιοδήποτε στάδιο θελήσουμε.
• Εύκολος οπτικός έλεγχος της λειτουργίας ή μη στοιχείων της εγκατάστασης με την βοήθεια των LED που υπάρχουν σε όλες τις κάρτες.
• Με την βοήθεια της προγραμματίστριας μπορούμε να παρακολουθήσουμε την ροή της εκτέλεσης του προγράμματος και μέσω διαγνωστικών να εντοπίσουμε τυχόν βλάβες.
• Κάθε αλλαγή στο πρόγραμμα του χρήστη αποθηκεύεται στην μνήμη του PLC, έτσι ο τεχνικός δεν βρίσκεται προ απρόοπτου να διαβάζει ένα σχέδιο και άλλο να βρίσκεται πραγματικά στην εγκατάσταση.
• Τα PLC καταλαμβάνουν πολύ μικρό χώρο απ’ ότι ένα αντίστοιχος πίνακας αυτοματισμού.
• Μπορούν να τοποθετηθούν και μέσα σε πεδίο ισχύος χωρίς πρόβλημα εφ’ όσον τηρήσουμε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
• Έχουμε την δυνατότητα να συνδέσουμε επάνω τους οθόνες, εκτυπωτές, πληκτρολόγια και ΗΜΙ συστήματα.
• Οι γλώσσες προγραμματισμού καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρώπων που καλούνται να ασχοληθούν με την τεχνολογία αυτή.
• Είναι επεκτάσιμα.
• Έχουν μεγάλες δυνατότητες δικτύωσης με πρότυπα βιομηχανικά δίκτυα.
• Μας δίνουν δυνατότητα αντιγραφής εφαρμογών.
• Απαιτούν ελάχιστη συντήρηση.

ΒΑΣΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΩΝ PLC

Πλαίσιο στήριξης(Rack)
Ο ρόλος του είναι απλά να στηρίζει τις διάφορες κάρτες που θα συνθέσουν το σύστημα αυτοματισμού.

Τροφοδοτικό PS(Power Supply)
Μετατρέπει την τάση του δικτύου τροφοδοσίας στην κατάλληλη τάση λειτουργίας του PLC.

Κεντρική μονάδα επεξεργασίας(Central Processing Unit)
Εκτελεί λειτουργικό πρόγραμμα του PLC και το πρόγραμμα του χρήστη. Ελέγχει τις επικοινωνίες σε ένα MPI δίκτυο.

Κάρτες Εισόδων / Εξόδων
Ψηφιακές – αναλογικές (Analog- Digital SM)
Προσαρμόζουν τα ηλεκτρικά σήματα από το εξωτερικό περιβάλλον προς την CPU και αντιστρόφως.

Καλώδιο Profibus δικτύου με τους bus connector
Συνδέει μεταξύ τους κόμβους ενός MPI ή Profibus δικτύου.

Καλώδιο σύνδεσης προγραμματιστή (PG cable)
Συνδέει τη CPU με την συσκευή προγραμματισμού PG (μπορεί ως προγραμματιστής να χρησιμοποιηθεί ένας Η/Υ με adaptor cable).

 

Πηγή: hlektrologia.gr

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας