Απαιτήσεις πιστοποίησης Θυροτηλεφώνων - Θυροτηλεοράσεων

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Ένα άρθρο του Κου Νισσήμ Μπενμαγιώρ, που αναρτήθηκε

στη σελίδα electrologos.gr

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ ορίζει ξακάθαρα τις ευθύνες όλων των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης συστημάτων θυροτηλεφώνων-θυροτηλεοράσεων. Ανάλογα σαφείς είναι και οι νοπμοθετικές προβλέψεις για την κατασκευή των εγκαταστάσεων τέτοιων συστημάτων. 

Τα συστήματα θυροτηλεφώνων και θυροτηλεοράσεων αποτελούνται τουλάχιστον από τον εξοπλισμό εισόδου (πόρτας), τα θυροτηλέφωνα ή θυροτηλεοράσεις που τοποθετούνται σε κάθε διαμέρισμα και την ηλεκτρομαγνητική κλειδαριά.

Σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάθε οικονομικός φορέας (κατασκευαστής – εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος – εισαγωγέας – διανομέας) που εμπλέκεται στην αλυσίδα εφοδιασμού έχει υποχρεώσεις. Οι υποχρεώσεις αναλύονται σε κάθε μία Οδηγία, για κάθε οικονομικό φορέα χωριστά.

Ειδικότερα:

Οι κατασκευαστές εξασφαλίζουν ότι οι συσκευές που καθιστούν διαθέσιμες στην αγορά είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες σύμφωνα με τις ουσιώδεις απαιτήσεις. Καταρτίζουν τον τεχνικό φάκελο, διενεργούν την αξιολόγηση της συμμόρφωσης και καταρτίζουν τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να διατηρείται τουλάχιστον επί 10 έτη από τη διάθεση του εξοπλισμού στην αγορά.

Οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι ασκούν τα καθήκοντα που προσδιορίζονται στην εντολή την οποία έλαβαν από τον κατασκευαστή, μεταξύ άλλων να διατηρούν τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και τον τεχνικό φάκελο επί 10 έτη.

Προτού διαθέσουν συσκευή στην αγορά, οι εισαγωγείς εξασφαλίζουν ότι ο κατασκευαστής έχει διενεργήσει την κατάλληλη διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης,  έχει καταρτίσει τον τεχνικό φάκελο, ότι η συσκευή φέρει τη σήμανση CE, συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και ότι κάθε συσκευή φέρει αριθμό σειράς, τύπο, όνομα του κατασκευαστή ή το εμπορικό του σήμα. Οι εισαγωγείς σημειώνουν στη συσκευή το όνομα, την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους, και τη διεύθυνση αλληλογραφίας τους, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, αναγράφουν τα στοιχεία αυτά στη συσκευασία της συσκευής ή σε έγγραφο που το συνοδεύει.

Τέλος οι διανομείς έχουν και αυτοί ευθύνη, διότι προτού καταστήσουν διαθέσιμη τη συσκευή στην αγορά, επαληθεύουν ότι η συσκευή φέρει τη σήμανση CE, ότι συνοδεύεται από τα απαιτούμενα έγγραφα και από οδηγίες και τις πληροφορίες που πρέπει και ότι ο κατασκευαστής και ο εισαγωγέας έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις που ισχύουν γι’ αυτούς.

Ανάλογα με το αν οι συσκευές έχουν δυνατότητα ή όχι ασύρματης επικοινωνίας, υπάγονται σε διαφορετικές Οδηγίες με τις οποίες πρέπει να συμμορφώνονται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Δυνατότητα ασύρματης επικοινωνίας

Ναι

Όχι

Οδηγία 2014/53/ΕΕ για το Ραδιοεξοπλισμό
(Π.Δ. 98/2017 – ΦΕΚ 139 Α’/2017)

Οδηγία 2014/30/ΕΕ για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα
(ΚΥΑ ΟΙΚ.37764/873/Φ342 – ΦΕΚ 1602 Β/2016)

 

Οδηγία 2014/35/ΕΕ Ηλεκτρική ασφάλεια (ΚΥΑ Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129 ΦΕΚ 1425 Β/2016)

Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS)
(Π.Δ. 114/2013 - ΦΕΚ 147Α’/2013)

Οδηγία 2011/65/ΕΕ (RoHS)
(Π.Δ. 114/2013 - ΦΕΚ 147Α’/2013)

Οι παραπάνω Οδηγίες αντικατέστησαν προηγούμενες αντίστοιχες Οδηγίες από την ημερομηνία που αναφέρεται στον πίνακα ΙΙ. Η δήλωση συμμόρφωσης εξοπλισμού που έχει διατεθεί στην αγορά μετά την ημερομηνία εφαρμογής της νέας Οδηγίας, πρέπει να αναφέρει τη νέα Οδηγία.

Οδηγία

Προηγούμενη Οδηγία που αντικαταστάθηκε

Ημερομηνία κατάργησης της προηγούμενης Οδηγίας

2014/53/ΕΕ για το Ραδιοεξοπλισμό

1999/5/ΕΚ για το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό

13 Ιουνίου 2016, με μεταβατική περίοδο διάθεσης εξοπλισμού που πληρούσε τις απαιτήσεις της προηγούμενης Οδηγίας μέχρι 13 Ιουνίου 2017.

2014/30/ΕΕ για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

2004/108/ΕΚ για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα

20 Απριλίου 2016

2014/35/ΕΕ για την Ηλεκτρική ασφάλεια

2006/95/ΕΚ

20 Απριλίου 2016

2011/65/ΕΕ (RoHS)

2002/95/ΕΚ

3 Ιανουαρίου 2013

Συμμόρφωση στα νέα πρότυπα

Οι κατασκευαστές είναι υποχρεωμένοι να καταρτίσουν νέες δηλώσεις συμμόρφωσης σύμφωνα με τις νέες Οδηγίες. Καθώς τα πρότυπα επικαιροποιούνται συνεχώς, πρέπει να γίνει νέα αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με τις νέες εκδόσεις των προτύπων.

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παραπάνω Οδηγιών, οι συσκευές πρέπει να έχουν σχεδιαστεί και κατασκευαστεί σύμφωνα με την ορθή μηχανολογική πρακτική έτσι ώστε να εξασφαλίζονται:

·         Η προστασία της υγείας, της ασφάλειας και της περιουσίας των χρηστών

·         Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα

·         Η προστασία του ραδιοφάσματος, εάν χρησιμοποιούν ασύρματη επικοινωνία

·         Ο περιορισμός της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (Μόλυβδος, Υδράργυρος, Κάδμιο, Εξασθενές χρώμιο, Πολυβρωμοδιφαινύλια (PBB), Πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (PBDE)

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων ο κατασκευαστής πρέπει να έχει διενεργήσει μία από τις συγκεκριμένες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης που αναφέρονται στις Οδηγίες και να έχει διασφαλίσει ότι οι συσκευές που θα διατεθούν στην αγορά πληρούν τις προδιαγραφές των διεθνών προτύπων. Αφού αποδειχθεί η συμμόρφωση των συσκευών με τους παραπάνω στόχους,  ο κατασκευαστής πρέπει να καταρτίσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ και να θέσει τη σήμανση CE στις συσκευές προκειμένου να κυκλοφορεί νόμιμα στην αγορά. Η σήμανση CE αποτελείται από το ακρωνύμιο "CE" με την συγκεκριμένη γραφική απεικόνιση (σχήμα 1)

Η ορθή σήμανση CE πρέπει να ελέγχεται για να αποφευχθεί η παραπλάνηση από παραπλανητική σήμανση CE που μπορεί να έχει τη μορφή του σχήματος 2

Η συμμόρφωση επιμέρους εξαρτημάτων μιας συσκευής με κάποια από τις παραπάνω Οδηγίες δεν σημαίνει αυτόματα ότι συμμορφώνεται ολόκληρη η συσκευή στην οποία τα εξαρτήματα ενσωματώνονται.   

Επομένως το πρώτο μέλημα του κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να είναι να διαπιστώσει ότι υπάρχει σε κάθε μία συσκευή η ορθή σήμανση CE που σημαίνει ότι έχει ήδη καταρτιστεί η δήλωση συμμόρφωσης με τις κατά περίπτωση Ευρωπαϊκές Οδηγίες που εφαρμόζονται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα. Σε περίπτωση που η δήλωση συμμόρφωσης είναι διαθέσιμη, πρέπει αυτή να αναφέρει την ισχύουσα Οδηγία και όχι την προηγούμενη (για εξοπλισμό που έχει διατεθεί στην αγορά μετά την ημερομηνία εφαρμογής της νέας Οδηγίας), το συγκεκριμένο εξοπλισμό και όχι παραπλήσιο ως και τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα με τα οποία έχει γίνει η αξιολόγηση. Τα πρότυπα πρέπει να αναφέρουν την χρονολογία δημοσίευσης, διότι πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε οι εκδόσεις των προτύπων που είναι σε ισχύ.

Οι υποχρεώσεις των κατασκευαστών

Ο κατασκευαστής πρέπει να έχει μεριμνήσει ώστε τα πλήρη στοιχεία του (όνομα, καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή  καταχωρισμένο εμπορικό σήμα, ταχυδρομική διεύθυνση, σημείο επαφής για επικοινωνία με τον κατασκευαστή) να είναι διαθέσιμα στον τελικό χρήστη και να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.

Επιπλέον θα πρέπει η συσκευή να συνοδεύεται από οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφάλειας που απαιτούνται για τη χρησιμοποίηση της σύμφωνα με τη χρήση για την οποία προορίζεται. Εφόσον η συσκευή καθίσταται διαθέσιμη στην ελληνική αγορά, οι οδηγίες και άλλες πληροφορίες ασφαλείας πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.

Οι ανωτέρω οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας καθώς και κάθε σήμανση πρέπει να είναι σαφείς, κατανοητές και εύληπτες.

Η Οδηγία 2014/53/ΕΕ

Ειδικότερα εφόσον εφαρμόζεται η Οδηγία 2014/53/ΕΕ (Π.Δ. 98/2017)  οι κατασκευαστές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι κάθε τεμάχιο συνοδεύεται από αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ ή από απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ. Στην περίπτωση που χρησιμοποιείται μια απλουστευμένη δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ, αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα από όπου μπορεί να ληφθεί το πλήρες κείμενο της πλήρους δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ. Εφόσον ο ραδιοεξοπλισμός καθίσταται διαθέσιμος στην ελληνική αγορά τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να αναγράφονται τουλάχιστον στην ελληνική γλώσσα.

Οι εγκαταστάτες πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι η συμμόρφωση με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα διασφαλίζει σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά που είναι αναγκαία για την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού, όπως π.χ. την ατρωσία σε εξωτερικά ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη μη διακοπή της λειτουργίας σε περίπτωση διακυμάνσεων της τάσης.

Σχετικά είναι τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΝ 50491 «Γενικές απαιτήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων για οικίες και κτίρια (HBES) και συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου κτιρίων (BACS)». Η συμμόρφωση με τα πρότυπα αυτά διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού στις συνθήκες του συνηθισμένου οικιακού και βιομηχανικού ηλεκτρομαγνητικού περιβάλλοντος από πλευράς λειτουργικών απαιτήσεων ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας και περιβαλλοντικών συνθηκών.  Εφόσον συνυπάρχει ραδιοεξοπλισμός απαιτείται αξιολόγηση συμμόρφωσης σύμφωνα με το πλέον κατάλληλο πρότυπο του ETSI.

Τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα της σειράς ΕΝ 50491 καταρτίζονται από την Τεχνική Επιτροπή 205 της CENELEC.

Σε περίπτωση αμφιβολίας σχετικά με τα Πρότυπα που έχει εφαρμόσει ή θα έπρεπε να εφαρμόσει ο κατασκευαστής, μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να απευθυνθεί σε διαπιστευμένο φορέα αξιολόγησης της συμμόρφωσης για το συγκεκριμένο είδος εξοπλισμού.

Αφού διασφαλιστεί ότι ο εξοπλισμός πληροί τις ουσιώδεις απαιτήσεις, ο ενδιαφερόμενος εγκαταστάτης ή καταναλωτής μπορεί να επιλέξει τις λειτουργικές δυνατότητες του εξοπλισμού.

Εγκαταστάσεις

Με την Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 41020/819/2012 (ΦΕΚ 2776 Β/2012) τροποποιήθηκε το άρθρο 30 του Κτιριοδομικού Κανονισμού που αφορά τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και καθορίστηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Οι εγκαταστάσεις θυροτηλεφώνου και θυροτηλεόρασης περιλαμβάνονται στις εγκαταστάσεις αυτοματισμού, ελέγχου και επικοινωνιών (CCCB) που περιλαμβάνουν τις εφαρμογές διαχείρισης ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης, όπως εγκατάσταση συναγερμού, κεντρικού ρολογιού, έλεγχος και τηλεχειρισμός των θυρών, του συστήματος θέρμανσης, φωτισμού, εγκαταστάσεων ασφάλειας, του συστήματος πυροπροστασίας, εγκατάσταση νυχτοφύλακα, καμερών παρακολούθησης και παρόμοιες εγκαταστάσεις.

Βασικές απαιτήσεις κατασκευής

Σύμφωνα με τον Κανονισμό των Εσωτερικών Δικτύων Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΚΕΔΗΕ), η σχεδίαση, οι προδιαγραφές, η υλοποίηση και η λειτουργία τους πρέπει να διέπονται από τις εξής βασικές απαιτήσεις:

·         Υγιεινή και Ασφάλεια προσώπων και εγκαταστάσεων. Είναι αναγκαίο να τηρούνται οι κανόνες προστασίας από οποιουσδήποτε κινδύνους, όπως π.χ. επαφή με επικίνδυνη τάση λειτουργίας, τυχαία έκθεση σε ακτινοβολία λέιζερ, πτώση αντικειμένων, υπερθέρμανση, προεξέχοντα αντικείμενα, κεραυνούς κ.λπ. δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία), άμεση επαφή σωληνώσεων άλλων δικτύων κ.λπ.

·         Διασφάλιση του Απορρήτου των Επικοινωνιών. Για την ικανοποίηση της απαίτησης αυτής απαιτούνται ενέργειες που αποτρέπουν τη δυνατότητα υποκλοπών ή παράνομων παρεμβολών στα δίκτυα.

·         Ακεραιότητα του δικτύου (integrity). Διασφαλίζεται με την ικανοποίηση των τεχνικών προϋποθέσεων που απαιτούνται ώστε να υπάρχει διαλειτουργικότητα του εσωτερικού δικτύου της οικοδομής με τα εξωτερικά δίκτυα όπου υπάρχει τέτοια διασύνδεση.

·         Προσπελασιμότητα. Είναι ευνόητο ότι ο σχεδιασμός και η εκτέλεση της εγκατάστασης πρέπει να έχουν γίνει κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία της εγκατάστασης για την πραγματοποίηση της απαιτούμενης συντήρησης ή της άρσης βλαβών.

·         Επεκτασιμότητα. Επιτυγχάνεται με τον ορθό σχεδιασμό και κυρίως διαστασιοποίηση των στοιχείων της εγκατάστασης (σωληνώσεις, φρεάτια, καλώδια, εξαρτήματα) ώστε να είναι δυνατή η ικανοποίηση μελλοντικών αναγκών.

·         Λειτουργικότητα (functionality). Διασφαλίζεται όταν τα υλικά είναι τυποποιημένα και πιστοποιημένα όσον αφορά την καταλληλότητά τους. Η πιστοποίηση διασφαλίζεται όταν τα υλικά διαθέτουν αξιόπιστα πιστοποιητικά συμμόρφωσης με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες που εφαρμόζονται γι' αυτά.

·         Σήμανση των συνδέσεων και των ακροδεκτών. Η επαρκής σήμανση επιτρέπει την εύκολη αναγνώριση των ηλεκτρονικών συνδέσεων κατά τους ελέγχους, τις δοκιμές, τις επισκευές και τροποποιήσεις της εγκατάστασης.

·         Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα. Καθώς πολλές εγκαταστάσεις θυροτηλεόρασης υλοποιούνται με τη χρήση δισύρματης γραμμής η οποία δεν παρέχει προστασία από παρεμβολές και συνήθως βρίσκεται πολύ κοντά σε γραμμές ηλεκτρικής ισχύος, η πιστοποίηση του εξοπλισμού ως προς την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα έχει ιδιαίτερη σημασία για την απρόσκοπτη λειτουργία του.

Τεχνικές απαιτήσεις

Σε ό,τι αφορά την υλοποίηση των εγκαταστάσεων αυτοματισμού, ελέγχου και επικοινωνιών, πρέπει να γνωρίζουμε ότι με τον ΚΕΔΗΕ καθορίζονται οι προδιαγραφές των σωληνώσεων και των καναλιών διέλευσης αγωγών, όλων των καλωδιώσεων, συμπεριλαμβανομένων των εναερίων καλωδιώσεων, των απαιτήσεων καταστολής υπερτάσεων, των γειώσεων και ισοδυναμικών συνδέσεων, των ελέγχων που πρέπει να γίνονται στην εγκατάσταση.

Οι προδιαγραφές καθορίζονται με αναφορά σε εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

*Ο Νισσήμ Μπενμαγιώρ είναι μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος μηχανικός ΕΜΠ και μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων.

Πηγή: electrologos.gr


 

Περισσότερα σε αυτή την κατηγορία: « Electronic-Dose ECON® Flex Κλέμα για καλώδιο 1Χ185mm2!!! »

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για την καλύτερη εμπειρία σας

Περισσότερες πληροφορίες

Αποδοχή

1) Γενικοί όροι:

Α. Τα μηνύματα και τα άρθρα, εκφράζουν την άποψη των συντακτών τους και όχι την επίσημη θέση του ιστότοπου, εκτός εάν κάτι τέτοιο δηλώνεται ρητά από αρμόδιο μέλος της ομάδας διαχείρισης.

Β. Στο επάνω μέρος της ιστοσελίδας υπάρχει η αναζήτηση, η οποία περιέχει μια αρκετά μεγάλη βάση δεδομένων στον τομέα της ηλεκτρολογίας. Με γράμματα ή με μικρές λέξεις κλειδιά, θα βρείτε αυτό που αναζητάτε στον κλάδο της ηλεκτρολογίας.

Γ. Απαγορεύεται η αντιγραφή άρθρων χωρίς τη ρητή ή γραπτή μας συναίνεση. Για την πλήρη αναδημοσίευση άρθρου απαιτείται ρητή άδεια από το δημιουργό του, ή σε αυτόν που ανήκουν τα πνευματικά δικαιώματα. Για αντιγραφή άρθρων, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@electricalnews.gr Στα άρθρα που θα επιτραπεί η αντιγραφή, να αναγράφετε στο κάτω μέρος την πηγή τουλάχιστον, με σύνδεσμο ο οποίος θα οδηγεί κατ ευθείαν στο σωστό άρθρο.

2) Γενικά για την ιστοσελίδα μας:

Η σελίδα αυτή δημιουργήθηκε με σκοπό να μαζέψει όσο περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον κλάδο της ηλεκτρολογίας, να παρουσιάσει νέο υλικό ή εταιρείες κατασκευής ηλεκτρολογικού υλικού, εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, τεχνολογία στο κομμάτι των υπολογιστών και του software, να παρέχει γνώση και πληροφορία σε Ηλεκτρολόγους, Ηλεκτρονικούς, ανθρώπους που ασχολούνται είτε από χόμπι είτε επαγγελματικά με το Hardware, απλούς πολίτες που πολλές φορές τους δημιουργούνται απορίες πάνω σε πολλά από αυτά τα θέματα και θα ήθελαν κάποιες βασικές πληροφορίες ώστε να γνωρίζουν που θα απευθυνθούν και γενικότερα, ενημέρωση σε Ηλεκτρολογία - τεχνολογία - τεχνικά άρθρα.

Δεν υπάρχει ούτε μία πιθανότητα η σελίδα αυτή να δημοσιεύσει συνδικαλιστικό ή πολιτικό περιεχόμενο και γενικότερα περιεχόμενο που φέρνει σε αντιπαράθεση επαγγελματίες, απλούς αναγνώστες, εταιρείες κλπ.

Αφορά μόνο προώθηση ιδεών και γνώσεων για τον κλάδο της Ηλεκτρολογίας και της Τεχνολογίας.

Τα άρθρα έχουν κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα και είναι γραμμένα με τρόπο, όσο γίνεται πιο κατανοητό για όλους, είτε είναι επαγγελματίες είτε είναι απλοί αναγνώστες που τους ενδιαφέρει η θεματολογία μας.

Γνωρίζω ότι έχουμε ανοίξει πολλά κεφάλαια πχ: Ηλεκτρολογία -  τηλεπικοινωνίες - υπολογιστές - τεχνολογία -κινητά και πολλά ακόμη και αυτό καθιστά το έργο της σελίδας ακόμη πιο δύσκολο. Προσπαθούμε καθημερινά να εμπλουτίσουμε τη βάση δεδομένων μας με νέα άρθρα σε όσες περισσότερες κατηγορίες μπορούμε.

Ζητούμε την κατανόηση του κοινού, καθημερινά συνδυάζουμε τις προσωπικές μας δουλειές και την ενημέρωση της σελίδας ώστε να υπάρχει υλικό για όλα όσα προαναφέραμε, στη σοβαρότερη και εγκυρότερη μορφή που είναι εφικτό.

Πριν δημοσιευτεί κάποιο άρθρο, κοιτάμε να είναι όσο πιο εμπεριστατωμένο γίνεται και να μη δίνει λανθασμένες ή παραπλανητικές πληροφορίες.

3) Διαφημίσεις

Οποιοσδήποτε θελήσει ή επιθυμεί να διαφημιστεί σε αυτή τη σελίδα με τον τρόπο δημοσίευσης κάποιου άρθρου, θα πρέπει να μεριμνεί ώστε το άρθρο να έχει κυρίως εκπαιδευτικό χαρακτήρα πάνω σε αυτό που θα παρουσιάσει. Πχ: Αν είναι κατασκευαστής κάποιου υλικού, θα πρέπει να παρουσιάσει το υλικό αυτό με κάθε λεπτομέρεια καθώς και το τι ακριβώς κάνει  και κατόπιν αυτού, να παρουσιάσει με κάποιο link την εταιρεία του ή τη μάρκα του υλικού που αντιπροσωπεύει.

Για διαφήμιση, υπάρχουν τα banner σε όλες τις σελίδες και μπορούν να μπουν ακόμη και στα άρθρα διακριτικά banners τα οποία με τα αντίστοιχα links θα οδηγούν στην εκάστοτε εταιρεία.

Υπάρχει και η δυνατότητα παρουσίασης ακόμη και σε μορφή βιντεοσκόπησης της εταιρείας του, από ανθρώπους μας, οι οποίοι θα αναλάβουν τη βιντεοσκόπηση σε συνεργασία πάντα με υπεύθυνο της εταιρείας ο οποίος θα εξηγεί καθ όλη τη διάρκεια το κάθε τι που βλέπουμε στο βίντεο, ώστε να έχει και τη μορφή εκπαίδευσης αλλά και την καλύτερη διαφημιστική καμπάνια της κάθε εταιρείας.

Υπάρχει η δυνατότητα βιντεοσκόπησης ακόμη και με droners.

4) Forum (το Forum θα λειτουργήσει προσεχώς, κατασκευάζεται για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία, του forum και των χρηστών)

Α. Τα μέλη οφείλουν να συμμετέχουν με ευπρέπεια και κατά τρόπο που σέβεται την ισχύουσα νομοθεσία, τα υπόλοιπα μέλη και την ομαλή λειτουργία του ιστότοπου, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, προκειμένου να διατηρούν το δικαίωμα της συμμετοχής στον ιστότοπο. Ιδιαίτερα, τα μέλη οφείλουν:

 • Να αξιοποιούν την αναζήτηση του ιστότοπου ώστε να αποφεύγεται η άσκοπη επανάληψη.
 • Να εκφράζονται σαφώς, ευπρεπώς και ευανάγνωστα και να δίνουν περιγραφικούς τίτλους στα θέματα.
 • Να σέβονται τους συνομιλητές τους, ιδίως όταν διαφωνούν με τις απόψεις τους, έχοντας υπ’ όψιν τους ότι είναι θεμιτή η κριτική στις ιδέες και απόψεις αλλά όχι σε όσους τις εκφέρουν, αποφεύγοντας εκφράσεις που θίγουν τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή τις πολιτικές ή αθλητικές ή προσωπικές ή άλλες προτιμήσεις του κάθε μέλους.
 • Να χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα στην ελληνική γραφή και να χρησιμοποιούν λατινικούς χαρακτήρες στην ξένη ορολογία. Η χρήση άλλων γλωσσών επιτρέπεται στο ατομικό προφίλ και την υπογραφή των μελών αλλά και σε μηνύματα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να παραμένουν εντός της θεματολογίας της ιστοσελίδας, των ενοτήτων και των επί μέρους θεμάτων, να μην δημοσιεύουν αμιγώς πολιτικά μηνύματα ούτε να συμμετέχουν σε πολιτικές ή κομματικές συζητήσεις και αντιπαραθέσεις.
 • Να τεκμηριώνουν κατά το δυνατόν τις απόψεις τους. Όταν, στα πλαίσια ενημερωτικού χαρακτήρα, είναι αναγκαία η παράθεση περικοπών κειμένου ή λοιπού υλικού δημοσιευμένου σε άλλα μέσα (περιοδικά, εφημερίδες, βιβλία, ιστοσελίδες κλπ) θα πρέπει να γίνεται ρητή μνεία του μέσου όπου δημοσιεύθηκε αρχικά το υλικό που αναπαράγεται ή του δημιουργού του.
 • Έχοντας υπ’ όψιν τους ότι ο παρών ιστότοπος είναι προσβάσιμος σε μέλη ανεξαρτήτου ηλικίας, να ΜΗΝ δημοσιεύουν θέματα με σεξουαλικό περιεχόμενο ούτε συνδέσμους (links) ή παραπομπές σε ιστοσελίδες με σεξουαλικό περιεχόμενο.
 • Σε περίπτωση δημοσίευσης πλέον του ενός (1) αρχείου πολυμέσων (video, ήχος, φωτογραφία) ανά μήνυμα, να κάνουν χρήση της λειτουργίας SPOILER σε αναλογία "ένα spoiler ανά αρχείο", έχοντας υπ’ όψιν τους ότι μόνη η χρήση φωτογραφιών ή βίντεο ως απάντηση σε μία συζήτηση δεν είναι επιτρεπτή, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης. Επιπλέον να μην χρησιμοποιούν τη λειτουργία αυτόματης αναπαραγωγής (autoplay) στα video που ενσωματώνουν στα μηνύματά τους.
 • Να διατηρούν μόνο έναν λογαριασμό και να δηλώνουν έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, η οποία θα χρησιμοποιείται μόνο για ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία του ιστότοπου και δε θα κοινοποιείται σε τρίτους χωρίς τη ρητή συναίνεση του μέλους.
 • Να μη δημοσιεύουν το ίδιο θέμα ή μήνυμα περισσότερες από μία φορές και να μη διατηρούν θέματα στην επιφάνεια με συνεχή δημοσίευση μηνυμάτων [bumping]. Επιπλέον, να μη δημοσιεύουν νέο μήνυμα σε θέμα η συζήτηση του οποίου έχει σταματήσει πλέον του τριμήνου, εκτός εάν το νέο μήνυμα προσφέρει νέες και ουσιώδεις πληροφορίες για το υπό συζήτηση θέμα, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης.
 • Να μη συμμετέχουν στον ιστότοπο με σκοπό τη διαφήμιση εμπορικών προϊόντων ή υπηρεσιών και να μην δημοσιεύουν τα λεγόμενα referral links προς οποιαδήποτε ιστοσελίδα ή υπηρεσία.
 • Να μην αναζητούν και να μη δημοσιεύουν συνδέσμους ή πληροφορίες για την απόκτηση, με οποιονδήποτε τρόπο, παράνομων αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Εφόσον διατηρούν υπογραφή, αυτή να είναι διακριτική, να μην υπερβαίνει συνολικά σε διαστάσεις είτε μία (1) εικόνα μεγέθους 400x90 και 50 Kilobytes είτε τις πέντε (5) γραμμές κειμένου (μεγέθους γραμματοσειράς 14) και να μη διαφημίζει εμπορικά προϊόντα ή εμπορικές υπηρεσίες. Το μέγιστο όριο των avatars είναι 90x90 με ανώτατο επιτρεπόμενο μέγεθος τα 50Kb. Η ομάδα διαχείρισης του ιστότοπου δικαιούται να αφαιρέσει υπογραφές και avatars τα οποία κρίνει μη επιτρεπτά ή προσβλητικά ή αντίθετα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.

Β. Επαφίεται στην κρίση της ομάδας διαχείρισης αν θα παραμένουν ενεργά θέματα ή μηνύματα, η θεματολογία των οποίων, έχει αποδειχθεί εμπειρικά, ότι οδηγεί σε αντιπαραθέσεις, αντεγκλήσεις ή συζητήσεις και μηνύματα αμφίβολης αξίας, χρησιμότητας και κοσμιότητας. Επιπλέον, οποιοδήποτε μήνυμα παραβιάζει τους παρόντες Όρους Χρήσης ή δεν ταιριάζει, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, με το ύφος και το περιεχόμενο του ιστότοπου, θα κλειδώνεται ή θα διαγράφεται κατά περίπτωση. Ο δε συγγραφέας του θα υπόκειται, κατά την κρίση της ομάδας διαχείρισης, σε προσωρινή ή μόνιμη διακοπή της εισόδου του στον ιστότοπο (ban).

Δ. Τα μέλη συμφωνούν ότι ο λογαριασμός τους στον παρόντα ιστότοπο είναι δυνατόν να χρησιμοποιείται για την είσοδο και λειτουργία όλων των υπηρεσιών που προσφέρονται ή θα προσφερθούν στο μέλλον από το electricalnews.gr

Ε. Τα μέλη οφείλουν να αποδέχονται την τελική κρίση των συντονιστών για θέματα σχετικά με τη διαχείριση του ιστότοπου. Δεν επιτρέπεται η προσπάθεια άσκησης συντονιστικών καθηκόντων, έστω και εμμέσως. Απορίες και σχόλια σχετικά με την εφαρμογή των παρόντων Όρων Χρήσης δεν επιτρέπεται να διατυπώνονται δημόσια αλλά με προσωπικό μήνυμα προς τον αρμόδιο συντονιστή ή συντονίστρια ή τον διαχειριστή.

ΣΤ. Η παράβαση των παρόντων όρων καθώς και η προσπάθεια παράκαμψής τους με οποιονδήποτε τρόπο, επιφέρει τη λήψη μέτρων, περιλαμβανομένου του μόνιμου αποκλεισμού από τον ιστότοπο (ban), κατά την κρίση των συντονιστών.

Σημείωση πνευματικής ιδιοκτησίας: Η αναπαραγωγή των μηνυμάτων που δημοσιεύονται στο electricalnews.gr χωρίς άδεια απαγορεύεται. Τα πνευματικά δικαιώματα του πρωτότυπου περιεχομένου των μηνυμάτων ανήκουν στους συντάκτες τους, εκτός από τη δημοσιευμένη στον ιστότοπο υπόσταση των μηνυμάτων, την οποία παραχωρούν χωρίς αντάλλαγμα και ανέκκλητα στο electricalnews.gr

Σας ευχόμαστε καλή περιήγηση και διαμονή στην ιστοσελίδα μας και ελπίζουμε να σας φανεί χρήσιμη.

Με εκτίμηση

Θέματα κλάδου Ηλεκτρολογίας

Το video της εβδομάδας